Skiss över de upprustningar som planeras i Skagersparken.
Skissen visar de upprustningar som planeras i Skagersparken.
Projekt Planerat

Skagersparken

Stockholms stad planerar att rusta upp Skagersparken vid korsningen Skagersvägen/Vindomsvägen i Årsta. Vi bygger nya sittplatser med olika karaktär, en grillplats, mer belysning och en avgränsande häck mot gatan. Arbetena startar våren 2017.

Projektfakta

Vad?

De vackra träden, buskaget och den öppna ytan är kvaliteter som uppskattas idag. När vi förnyar parken är utgångspunkten att ta tillvara de här kvaliteterna och att bevara 40-talskaraktären. För att öka tillgängligheten och skapa fler platser för umgänge och vila kommer vi att bygga nya sittplatser med olika karaktär, en grillplats, mer belysning och en avgränsande häck mot gatan.

Upprustningen är en kompensation för den grönyta som försvann när det nu färdigbyggda Skagershuset på Skagersvägen 22-26 uppfördes.

Vem?

Stockholms stad, exploateringskontoret, ansvarar för projektet. Utförare är NCC.

När?

Våren 2017 kommer det mesta av arbetena att göras och de förväntas vara klara till sommaren 2017. Eventuellt blir det några kompletterande arbeten under hösten 2017.

Kontakt

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad