Flygfoto på bostadsbebyggelse.
Flygvy med området markerat i gult.

Simrishamnsvägen/Understensvägen

Björkhagen
Planerat

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen planeras cirka 200 studentbostäder.

Projektfakta

Varför?

Förslaget bidrar till fler bostäder i Stockholm och är en viktig del i arbetet att nå bostadsmålet om 40 000 bostäder fram till 2020. Förslaget ingår även i influensområdet för utbyggd tunnelbana.

Vad?

Mellan Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen planeras cirka 200 studentbostäder. Förslaget innebär uppförande av tre nya flerbostadshus, ett punkthus i 10 våningar vid Simrishamnsvägen och två lamellhus i 4 respektive 5 våningar vid Understensvägen.

Bebyggelsen ska bygga vidare på strukturen i Björkhagen med lamellhus i dalen och punkthus på höjder med natur nära inpå bebyggelsen. Punkthuset ska medvetet förhålla sig till skivhuset i Björkhagens centrum och till befintliga punkthus längs Simrishamnsvägen gestaltning och lamellhusen ska medvetet förhålla sig till angränsande lamellhus gestaltning och inspireras av naturen.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i sammarbete med Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB).

När?

Samråd genomfördes 2014-04-08 - 2014-05-20. Stadsbyggnadsnämnden godkände samrådsredogörelsen och ställningstagande efter samråd den 15 mars 2016.Granskning genomfördes 9 november till 7 december 2016, och antagande i stadsbyggnadsnämnden i maj 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Sandra Öhrström

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Miroslav Vujicic

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden