bild över förslaget
Förslaget sett från Nockeby kyrkväg med Sankta Birgitta kyrka i fonden. Bild: Brunnberg & Forshed

Seniorboende i Nockeby

Nockeby
Pågående

Tre hus med sammanlagt cirka 30 seniorbostäder planeras att byggas nära Sankta Birgitta kyrka. De nya husen kommer att beröra fastigheterna Prosten 1 samt Nockebyhov 1:1.

Projektfakta

Stockholm växer, vilket innebär fler bostäder behövs med en variation av olika bostadsformer. Allt fler invånare når en hög ålder, vilket bidrar till ökat behov av lägenheter anpassade för äldre personer. Många äldre som behöver lämna sitt hus och flytta till lägenhet vill gärna bo kvar i samma område. I slutet av Nockeby Kyrkväg, nära S:t Birgitta kyrka byggs 30 seniorbostäder. Bebyggelsen anpassas till den närliggande kyrkomiljön och omgivningen som är en del av trädgårdsstadens stadsbyggnadsprinciper.

Seniorgården AB bygger omkring 30 seniorbostäder i form av bostadsrätter vid slutet av Nockeby kyrkväg, nära S:t Birgitta kyrka. Bostäderna uppförs i tre huskroppar om tre våningar och suterrängvåning. Bostäderna har balkong mot söder samt mot väster.

Framför de snedställda husen planeras förgårdsmark, som knyter an till trädgårdsstadens karaktär med dess förgårdsmark och sparade natur insprängd mellan bebyggelsen.

En mindre trädplantering med uppstammade lövträd planteras längs trottoaren inom planområdets norra del. Trädraden knyter an till trädgårdsstadens trädkantade gator och förstärker Nockeby kyrkvägs form och avgränsning.

En ny gångbana byggs längs de nya husen. Tvättrum, miljörum och cykelrum vänder sig mot gatan och den halvprivata bostadsgård som möter gångbanan ramas in med en låg häck. Innanför häcken finns hårdgjord entréyta med plats för cykelparkering och åtkomst till entréer. Vid den östra entréplatsen finns områdets sopkasun och en möjlig yta för handikapparkering.

Inom området ryms garage under jord med 19 parkeringsplatser som tillhör bostadshusen. En handikapplats ryms inom kvartersmark. Markparkering med 20 platser för kyrkans besökare anordnas ovanpå parkeringsgaraget med infart från entrétorget. Inomhus ryms cirka 40 cyklar, utomhus ryms cirka 20 cykelparkeringsplatser.

Föreslagen bebyggelse har placerats med hänsyn till de värdefulla tallar som finns inom och strax utanför planområdets östra del där de utgör karaktärsfulla inslag.

Vändplanen planeras rustas upp så att SL:s ersättningsbussar kan vända på ett bättre sätt än idag.

Detaljplanen vann laga kraft 16 juni 2017.

Tidplan

  • Start PM: December 2013
  • Granskning: kvartal två 2015
  • Antagande: kvartal tre 2015
  • Laga kraft: juni 2017

Byggaktör

Byggaktör är Seniorgården AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bild på hus
Fasad mot Nockeby kyrkväg. Bild: Brunnberg & Forshed
tecknad bild av garage
Sett från kyrkan. Visar utformning av garage. Bild: Brunnberg & Forshed
illustration av förslaget
Förslaget från Nockeby kyrkväg med Sankta Birgitta kyrka i fonden. Bild: Brunnberg & Forshed
karta över Bromma med området för förslaget inringat med gul cirkel
Förslagets område inringat med gul markering.

Kontakt

Anna Åsell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling