bild över förslaget
Förslaget sett från Nockeby kyrkväg med Sankta Birgitta kyrka i fonden. Bild: Brunnberg & Forshed
Projekt Pågående

Seniorboende i Nockeby

Nockeby

Tre hus med sammanlagt cirka 30 seniorbostäder planeras att byggas nära Sankta Birgitta kyrka. De nya husen kommer att beröra fastigheterna Prosten 1 samt Nockebyhov 1:1.

Projektfakta

Stockholm växer, vilket innebär fler bostäder behövs med en variation av olika bostadsformer. Allt fler invånare når en hög ålder, vilket bidrar till ökat behov av lägenheter anpassade för äldre personer. Många äldre som behöver lämna sitt hus och flytta till lägenhet vill gärna bo kvar i samma område. I slutet av Nockeby Kyrkväg, nära S:t Birgitta kyrka byggs 30 seniorbostäder. Bebyggelsen anpassas till den närliggande kyrkomiljön och omgivningen som är en del av trädgårdsstadens stadsbyggnadsprinciper.

Preliminär byggstart under 2018

Seniorgården AB ska bygga omkring 30 seniorbostäder i form av bostadsrätter vid slutet av Nockeby kyrkväg, nära S:t Birgitta kyrka. Bostäderna uppförs i tre huskroppar om tre våningar och suterrängvåning. Bostäderna har balkong mot söder samt mot väster. Seniorgården AB har preliminär byggstart under februari 2018. Inflytt planeras till våren 2019.

När bostadshuset är färdigställt kommer Stockholms stad att påbörja upprustning av vändplanen och gångbanorna. Arbetet beräknas preliminärt vara färdigställt under första kvartalet 2020. 

Framför de snedställda husen planeras förgårdsmark, som knyter an till trädgårdsstadens karaktär med dess förgårdsmark och sparade natur insprängd mellan bebyggelsen.

En mindre trädplantering med uppstammade lövträd planteras längs trottoaren inom planområdets norra del. Trädraden knyter an till trädgårdsstadens trädkantade gator och förstärker Nockeby kyrkvägs form och avgränsning.

En ny gångbana byggs längs de nya husen. Tvättrum, miljörum och cykelrum vänder sig mot gatan och den halvprivata bostadsgård som möter gångbanan ramas in med en låg häck. Innanför häcken finns hårdgjord entréyta med plats för cykelparkering och åtkomst till entréer. Vid den östra entréplatsen finns områdets sopkasun och en möjlig yta för parkering för personer med rörelsehinder.

Inom området ryms garage under jord med 19 parkeringsplatser som tillhör bostadshusen. En plats för parkering för rörelsehindrad ryms inom kvartersmark. Markparkering med 20 platser för kyrkans besökare anordnas ovanpå parkeringsgaraget med infart från entrétorget. Inomhus ryms cirka 40 cyklar, utomhus ryms cirka 20 cykelparkeringsplatser.

Föreslagen bebyggelse har placerats med hänsyn till de värdefulla tallar som finns inom och strax utanför planområdets östra del där de utgör karaktärsfulla inslag.

Vändplanen planeras rustas upp så att SL:s ersättningsbussar kan vända på ett bättre sätt än idag.

Detaljplanen vann laga kraft 16 juni 2017.

Seniorgården i samarbete med staden

Byggaktör är Seniorgården AB. Stockholms stad rustar upp vändplanen och gångbanor.

Läs mer om seniorbostäderna på Seniorgårdens webbplats.

Bildgalleri

Vy över hus, i förgrunden tallar.
Visionsbild för seniorboende. Bild: Seniorgården
Vy över gata med seniorboende i bakgrunden.
Visionsbild för seniorboende. Bild: Seniorgården
Vy över baksida av hus med terrasser.
Visionsbild för på seniorboende. Sankta Birgitta kyrka syns i bakgrunden. Bild: Seniorgården
Perspektiv från Nockeby kyrkväg. Bild: Brunnberg & Forshed
Perspektiv från Nockeby kyrkväg. Bild: Brunnberg & Forshed
tecknad bild av garage
Sett från kyrkan. Visar utformning av garage. Bild: Brunnberg & Forshed
karta över Bromma med området för förslaget inringat med gul cirkel
Förslagets område inringat med gul markering.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Karin Norlander

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Robert Strömberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad