Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Sätra Gård

Sätra
Planerat

Planförslaget möjliggör nybyggnation av fyra flerbostadshus om totalt cirka 64 lägenheter vid Sätra Gård i stadsdelen Sätra.

Projektfakta

Vad?

Planområdet ligger norr om korsningen Björksätravägen-Sätragårdsvägen i Sätra. Området består idag av obebyggd mark som till större delen består av en stor sluttande gräsyta.

Planområdet ligger cirka 700 meter från Sätra centrum där det finns tillgång till vårdcentral, apotek, en mindre dagligvarubutik samt några restauranger. Planområdet ligger cirka ca 1500 meter från Skärholmen centrum. Skärholmen centrum har ett stort köpcentrum som utöver vårdcentral, apotek, bibliotek, tandläkarmottagning också erbjuder en stor mängd affärer, restauranger och annan kommersiell service.

I närheten till planområdet finns ett flertal förskolor och grundskolor och även ridskola med utbildning och ungdomsverksamhet. Dessutom är det endast några minuter med cykel från planområdet till Sätra IP som har bl.a.11-manna gräsplan, friidrottshall och ishall. I direkt anslutning till projektet gränsar Sätraskogens naturreservat med möjlighet till det populära Sätrastrandsbadet.

Enligt planförslaget kommer byggherren Bonava att bygga fyra flerbostadshus som varje föreslås ha två enkla sammankopplade hus. En smal lägre del vetter mot Björksätravägen och en högre del placeras mot naturreservatets storskaliga trädridå. Den högre delens översta våning inrymmer endast förråd och tekniska installationer. Byggnadkropparna kommer att uppföras i fyra till sex våningar om totalt cirka 64 lägenheter.

Bostadsgårdar planeras med inspiration av koloniområdens intimitet och småskalighet. Odlingslotter med odlingsbäddar, fruktträd, bärbuskar och växthus planeras. Cykel- och bilparkering kommer att erbjudas i marknivå för boende.

Varför?

Redan år 2020 beräknas Stockholms Stad nå en miljon invånare. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik.

Planområdet finns utpekat i Områdesprogram för Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg (2007) som ett område där det är möjligt att komplettera med bostadsbebyggelse, och är även en del i det pågående projektet Fokus Skärholmen med inriktning att skapa minst 4000 nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet.

När?

Samråd genomfördes 1 november-13 december 2016.
Granskning kvartal 1 2017.
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden planeras till kvartal 2 2017.

Vem?

Bonava är byggherre.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bergman

Projektledare, exploateringskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i Sätra

Projekt i Skärholmen

Stadsbyggnadsprocessen

Så planeras staden 

Många vill bo i Stockholm, därför finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och bättre service. En rad olika regler, behov och idéer avgör var och hur staden ska bygga.

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.