Kvinna på cykel i naturen
Foto: Lennart Johansson

Roslagsvägen

Norra Djurgården
Planerat

Roslagsvägen är ett utpekat regionalt cykelstråk och pendlingsstråk i cykelplanen. När området kring Albano har byggts om så kommer en ny gång- och cykelbana att byggas på Roslagsvägens östra sida för att göra det enklare att cykla och gå.

Projektfakta

Vad?

Med utbyggnaden av området kring Albano blir det en ny kvartersbildning vilket gör att gång- och cykelbanan måste flyttas.

Den nya gång- och cykelbanan kommer att bli 5 meter bred i stället för dagens 4 m. Sträckan är 700 m och kommer att anläggas på Roslagsvägens östra sida friliggande från körbanan med några meters grönytor på bägge sidor.

Varför?

Området kring Albano byggs om vilket gör att gång- och cykelvägen måste flyttas.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet tillsammans med Akademiska Hus.

När?

Inriktningsbeslutet fattades i trafiknämnden den 10 november 2016. Ombyggnaden av fastigheterna inom Albano närmast Roslagsvägen är planerad att påbörjas under 2018. Genomförandet av gång- och cykelbanan planeras att påbörjas under 2018.

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden