Gångtrafikanter och cyklister på bro
Bro mellan Rinkeby och Ursvik

Rinkeby-Ursvik bro

Rinkeby
Pågående

En bro för gående, cyklister och kollektivtrafik byggs mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Bron möjliggör ett nytt samband mellan Rinkeby och den framväxande stadsdelen Stora Ursvik i Sundbyberg.

Projektfakta

Vad?

Bron byggs från Rinkeby Allé över Ulvsundavägen till Stora Ursviks Allé. På så sätt binder den samman de både områdena. Bron byggs för gående, cyklister och kollektivtrafik. Bron blir 85 lång och 16 meter bred.

Varför?

Bron blir ett viktigt led i arbetet med att utveckla stadsdelarna runt Järvafältet i enlighet med Vision Järva 2030. Med brons tillkomst skapas en ny koppling mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Rinkebyborna får genom bron tillgång till den planerade hållplatsen för Tvärbanan i Stora Ursvik, som bland annat når Kista. Sundbybergsborna kan via bron lätt nå Rinkeby centrum och tunnelbanans Blå linje.

I och med bron blir även pendlingsstråket för cykel mellan Husby/Kista och Bromma/Vällingby sammanlänkat. Rinkeby Allé som sträcker sig från centrum ner till bron till Stora Ursvik, byggs om till en levande gata med trottoarer, träd och cykelbana.

Intilliggande område ska byggas om med nya bostäder och arbetsplatser. Byggstart sker i februari 2017. Målet är att skapa ett stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik.

På Sundbybergsidan byggs Stora Ursvik med totalt runt 6000 bostäder. Ursviks västra delar som kommer att ansluta till bron är idag på planeringsstadiet.

Vem?

Bron är ett samarbete mellan Stockholms och Sundbybergs kommuner.

När?

Byggstart september 2015 – bron beräknas klar till tidig höst 2017 men beräknas tas i bruk när vägarna som ska ansluta till bron har färdigställts. Den beräknade tidpunkten för detta är vintern 2019. År 2021 beräknas tvärbanans Kistagren genom Ursvik att ha trafikstart.

Påverkan i närområdet

Fortsatt påverkan på Ulvsundavägen.

Under hela 2016 kommer ett körfält i södergående riktning vara avstängt på Ulvsundavägen vid påfarten från E18 i höjd med Rinkeby Allé. Trafiken på Ulvsundavägen kommer att läggas om i flera skeenden men det kommer att vara tre körfält i vardera riktning öppet under hela byggskedet. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.

Anledningen till påverkan på Ulvsundavägen är det pågående arbetet med att bygga bron över Ulvsundavägen mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Trafiken kommer att läggas om eftersom som arbetet med bron framskrider och framkomligheten på Ulvsundavägen kommer att påverkas till och med sommaren 2017 då bron kommer att stå klar.
Aktuell trafikinformation på trafiken.nu

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden