Illustration Rinkeby Allé gatuperspektiv
Rinkeby Allé gatuperspektiv. Illustration: Södergruppen arkitekter

Rinkeby Allé

Rinkeby
Pågående

Rinkeby Allé planeras genomgå en omfattande ombyggnad till stadsgata med nya bostäder, entréer och gångbanor. En ny bro i öster binder samman det framväxande Stora Ursvik med Rinkeby.

Projektfakta

Föreningen Islamiskt Kulturcentrum i Rinkeby planerar ett mångkulturellt centrum vid Rinkebysvängen i Rinkeby. Den nya byggnaden i två våningar planeras innehålla bönerum/moské men även butik, café och ungdomsverksamhet.Läs mer om förslaget i planbeskrivningen nedan.

Samråd genomfördes mellan den 27 januari och den 10 mars 2014, och granskning sommaren 2015.Planen togs upp för antagandei september 2015 och har vunnit laga kraft.

Byggstart kan ske tidigast 2016.

Om projektet hos Spridd:

spridd.se/mangkulturcentrumrinkeby

Utvecklingen av handel och kulturliv inom miljonprogrammet återspeglar behoven hos de boende.Efterfrågan och uppfinningsrikedomen är stor. Bottenvåningar och källarlokaler används i allt större utsträckning på annat sätt an vad som ursprungligen avsågs.

Nästa fas i denna stadsutveckling är nybyggnad. Spridd arbetar med ett förslag till Mångkulturcentrum i Rinkeby på uppdrag av Islamiskt Kulturcentrum som drivs till huvudsak av personer med somalisk bakgrund.

Öppet torg

I Mångkulturcentrum är entréplanet utformat som en bricka vilandes på kanten ut mot Järvafältet, den bildar ett öppet torg med publika funktioner öppna för allmänheten. Det höga rektangulära moskérummet är placerat på våningen ovanför. Lösa skärmväggar möjliggör den önskvärda flexibilitet som krävs för de skilda funktioner och aktiviteter rummet skall erbjuda.

Byggnaden är utformad som en inbjudande plats öppen för allmänheten med restaurang, handel, ungdomsverksamhet, gym, utbildning, bibliotek och vårdlokaler.

Projektet kommer att uppföras på Rinkebysvängen, granne med de välkända loftgångsfasaderna som formar Rinkebys siluett med en makalös utsikt ut över Järvafältet endast 25 meter från E18. För att få en böneriktning mot Mecka har byggnaden fått en i stadsplanen unik geometrisk utformning.

Del av Vision Järva 2030

Som en del i Vision Järva 2030 planerar Stockholms stad en utveckling av Rinkebys två huvudgator, Rinkebystråket och Rinkeby Allé. Omvandlingen av de två gatorna är ett svar på önskemål om bättre service som många Rinkebybor framförde under Järvalyftets dialogveckor 2009/2010.

För Rinkeby Allé togs en strukturplan fram för att ta ett helhetsgrepp om gatan och intilliggande områden. Rinkeby Allé, som sträcker sig från centrum ner till bron till Stora Ursvik, utvecklas till ett upplevelserikt centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby. Målet är att skapa ett stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik.

Vad?

Aktuella detaljplaner vid Rinkeby Allé och Rinkebysvängen innehåller närmare 300 nya bostäder samt lokaler och arbetsplatser. Nya och ombyggda bostäder med nya entréer planeras i bottenvåningarna längs Rinkeby Allé. Framför garagen vid Visby- respektive Osbyplan placeras två tornhus. Det övre garagedäcket omvandlas till bostadsgårdar som avslutas i söder med en lägre byggnad med tvättstugor, smålägenheter med mera. I hörnan Rinkeby Allé och Rinkebysvängen föreslås ett högre hus och utmed Rinkebysvängen nya bostadshus ovanpå garageombygganderna utmed gatan. Rinkeby Allé förses med gångbanor, trädplantering och cykelbana.

Gatan sänks så att befintliga och nya husentréer ska kunna möta gatan på samma nivå. Därför måste två gångtunnlar tas bort och ersättas av övergångsställen. Nya gångbanor och trädplanteringar planeras även på Rinkebysvängen. Två moskéer ingår också i strukturplanen, en längs Rinkeby Allé och en som del i ett mångkulturellt centrum vid Rinkebysvängen.En bro planeras över Ulvsundavägen för att koppla samman stadsdelarna Stora Ursvik och Rinkeby. Micasa planerar att uppföra ca 60 vård- och omsorgsbostäder i hörnan Hjulstavägen och Rinkeby Allé.

Vem?

Svenska Bostäder är byggherre för bostäderna längs Rinkeby Allés södra sida. Bron till Stora Ursvik planeras av trafikkontoret i Stockholms stad.Byggherre för moskén vid Rinkeby Allé är Islamiska förbundet i Järva.

Byggherre för mångkulturellt centrum på Rinkebysvängen norr om Rinkeby Allé är Islamiskt kulturcentrum.

När?

Detaljplanen Kvarnfallet (Rinkeby Allé och del av Hjulstavägen) antogs den 27 oktober 2016. Byggstart sker under februari 2017.Detaljplanen Kvarnseglet är på granskning den 14 december 2016 - 25 januari 2017.Bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik byggs just nu, och planeras tas i bruk under 2019.

Vision för projektet

Rinkeby Allé utvecklas till ett levande centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby.

Planering

Utvecklingen för Rinkeby Allé och Rinkebysvängen sker inom flera detaljplaner. Bygget av bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik pågår. Byggstart för den detaljplan som gäller bebyggelse vid Rinkeby Allé och del av Hjulstavägen är februari 2017. Läs mer under Aktuella projekt.

Webbkarta

Webbkarta över aktuella byggprojekt i Järva

Relaterade länkar

Flygperspektiv från nordost
Flygperspektiv från nordost
Illustration Rinkeby Allé gatuperspektiv
Rinkeby Allé gatuperspektiv. Illustration: Södergruppen arkitekter
Flygperspektiv Visbyringen
Flygperspektiv Visbyringen. Illustration: Södergruppen arkitekter
Rinkeby Allé gatuvy
Rinkeby Allé gatuvy
 Rinkebyplan översikt
Rinkebyplan översikt
Rinkebyplan gatuvy
Rinkebyplan gatuvy
Rinkeby Allé
Rinkeby Allé
Bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik
Bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik
Mångkulturellt centrum vid Rinkebysvängen
Mångkulturellt centrum vid Rinkebysvängen
Moské Rinkeby Allé
Moské Rinkeby Allé

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter i Rinkeby

Kontakt

Per-Eric Siljestam

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Åqvist

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

-