Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Rålambshovsparkens gång- och cykelbana byggs om

Kungsholmen
Pågående

Rålambshovsleden är ett prioriterat regionalt cykelstråk för arbetspendling. Cykelbanan i parken är en förlängning av cykelpendelstråket längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och vid tunneln under Gjörwellsgatan kommer nu att byggas om för förbättrad framkomlighet och säkerhet.

Projektfakta

Gång- och cykelbanan byggs om för bättre framkomlighet och säkerhet

I enlighet med Stockholm stads cykelplan kommer gång- och cykelbanan i Rålambhovsparken och vid tunneln under Gjörwellsgatan att byggas om för bättre framkomlighet och högre säkerhet.

Gång- och cykelbanan ska breddas, de två trafikslagen gång- och cykel separeras ordentligt och förstärkt belysning monteras i tunneln under Gjörwellsgatan.

  • Gång- och cykelbanan breddas från 4,7 m till 7,8 m med en 4,5 m bred cykelbana och en 3 m bred gångbana.
  • För tydligare avgränsning av de två trafikslagen avdelas gång- och cykelbanan med två rader stor gatsten.
  • Gång- och cykelbanan justeras något österut mot parken, vilket skapar bättre radier för cyklister vid tunneln.
  • Gång- och cykelbanan i parken samt tunneln under Gjörwellsgatan får förbättrad belysning.

Mer plats för cyklister och gående och bättre ljus

Gång- och cykelbanan i parken är inte tillräckligt bred, cyklister och gående har inte tydligt separerade fält, det är skarpa kurvor i anslutning till tunneln under Gjörwellsgatan och belysningen i tunneln behöver förbättras. Dessa är de främsta orsakerna till att gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken byggs om.

Stockholms stad genomför projektet 2017

Stockholms stad genomför projektet med byggstart sommaren 2017. Projektet beräknas vara klart under hösten 2017.

Vill du veta mer?

Reviderat genomförandebeslut: Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan.

Bilaga till Reviderat genomförandebeslut: Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan.

Genomförandebeslut: Ombyggnation av cykelbana i Rålambshovsparken och tunneln under Gjörwellsgatan.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden