Vy ovanifrån.Situationsplan med Folkets Hus tomtens södra del och de nio radhusen i tomtens norra del.
Situationsplan med Folkets hus i tomtens södra del och de nio radhusen i tomtens norra del.
Projekt Pågående

Radhus vid Folkets Hus i Hässelby

Hässelby Villastad

Detaljplan där Folkets hus i Hässelby bevaras och renoveras och en del av fastighetens tomt, Mossrosen 1, bebyggs med nio radhus.

Projektfakta

Fastigheten Mossrosen 1 ägs av Folkets Hus i Hässelby. Detaljplanen bekräftar den pågående verksamheten som Folkets hus bedriver och skapar förutsättning för att delar av tomten på fastigheten kan bebyggas. 

Upprustning av Folkets Hus

Föreningen vill bevara och restaurera befintlig byggnad så att den kan fortsätta användas som Folkets Hus i Hässelby villastad. Arbete med underhåll av byggnaden och skötsel av parken sker med frivilliga krafter. Att exploatera en del av tomten är ett sätt att finansiera renovering och ett fortsatt underhåll och skötsel.

Parken används ibland vid föreningsfester med mera men inte till några återkommande arrangemang för allmänheten. 

Nya radhus

På en avstyckad del av fastighetens norra del ska nya bostäder i form av nio radhus byggas. De är placerade på båda sidor om entrévägen till Folkets Hus med sex respektive tre hus i grupp. Infarten behålls i nuvarande läge och kommer att delas av de boende och Folkets Hus. 

Radhusen placeras något indragna i kvarteret med entréerna mot Riddersviksvägen. En yta med boendeparkering och förgårdsmark finns framför/norr om radhuslängorna, med sammanlagt ca 14 p-platser. Radhusen utformas i två våningar med trä- eller putsfasad och sadeltak. Husfasaderna får en varierande färgsättning. 

Den nya bebyggelsen ska inte inskränka möjligheterna att ordna arrangemang i den kvarvarande delen av parken och sammankomster i byggnaden. 

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Mossrosen1. Den ligger i utkanterna av radhus- och villabebyggelse i den södra delen av Hässelby Villastad, invid korsningen Riddersviksvägen/Vidholmsbackarna. Fastigheten är bebyggd med Hässelby Folkets hus. Resten av tomten utgörs av en gräsyta med en flertal medelstora ekar och stora björkar. Planområdet är i den norra delen tämligen plant. Planområdet är ca 0,6 ha. 

Fastigheten Mossrosen1 ägs av föreningen Folkets Hus i Hässelby, som är en ekonomisk förening u.p.a. 

Ny parkering vid Folkets Hus

I projektet ingår att på Folkets Hus tomt ordna kompletterande parkering för Folket hus. Idag bedrivs ingen regelbunden aktivitet för allmänheten i parken men möjligheten att åter använda den ska värnas.

Tidplan

Planen vann laga kraft den 3 oktober 2017. Mark- och miljödomstolen avslog det överklagande som gjorts. Genomförandetiden slutar fem år efter det att planen har vunnit laga kraft.

Vy ovanifrån.Situationsplan med Folkets Hus tomtens södra del och de nio radhusen i tomtens norra del.
Situationsplan med Folkets hus i tomtens södra del och de nio radhusen i tomtens norra del.
Bild på stadsradhus i svaga pastelltoner som gult, blått och rosa. Entréfasader mot Riddersviksvägen.
Entréfasader mot Riddersviksvägen.

Vill du veta mer?

Ärendet vann laga kraft 3 oktober 2017.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Bergqvist

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Gustaf Schneidler

Enhetschef, exploateringskontoret

Uppdaterad