Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Valhallavägen

Östermalm
Pågående

Valhallavägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län. Längs delar av sträckan behöver framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras. Därför skapar vi nu en sammanhängande cykelbana mellan Odengatan och Roslagstullsbacken.

Projektfakta

Varför?

I samband med öppnandet av Norra länken studerade Stockholms stad lämpliga åtgärder för att anpassa det befintliga ytvägnätet till den nya trafiksituation som öppnandet innebar. Valhallavägen är ett prioriterat cykelpendlingsstråk som är i behov av förbättringsåtgärder. På vissa delar av Valhallavägen saknas det idag cykelbana, och framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister är låg.

Vad?

På Valhallavägen skapar vi en sammanhängande cykelbana mellan Odengatan och Roslagstullsbacken för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Vid Roslagstullsbacken kommer den nya cykelbanan att anslutas till befintlig cykelbana.

Det här kommer vi att göra:

  • bredda gång- och cykelbanan genom parken mellan Odengatan och Surbrunnsgatan, och samtidigt se över belysningen och vegetationen i parken
  • anlägga en ny trafiksignalreglerad cykelöverfart i korsningen Valhallavägen/Surbrunnsgatan/Körsbärsvägen
  • bredda befintlig cykelbana mellan Surbrunnsgatan och parkeringsytan på Valhallavägen
  • anlägga ny cykelbana på parkeringsytan till Roslagstullsbacken, vilket innebär att den ena raden med tvärställda parkeringsplatser tas bort
  • bygga ihop parkeringsytorna så att det bara behövs en infart och en utfart i stället för tre

Vem?

Stockholms stad planerar projektet.

När?

Planerad byggstart är efter sommaren 2017. Beräknas bli klart under hösten.

Kontakt