Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Valhallavägen

Östermalm
Planerat

Valhallavägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och är ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län. Längs delar av sträckan behöver framkomligheten, tryggheten och säkerheten förbättras genom att skapa ett sammanhållet och tydligt cykelstråk.

Projektfakta

Varför?

I samband med öppnandet av Norra länken studerade Stockholms stad vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra för att anpassa det befintliga ytvägnätet till den nya trafiksituation som öppnandet av Norra länken ger upphov till. På vissa delar av Valhallavägen saknas det idag cykelbana och på andra delar är framkomligheten för cyklister låg.

Vad?

På Valhallavägen mellan Roslagstull och Lidingövägen planeras åtgärder för bättre framkomlighet för cyklister samt komplettering av cykelbana på några sträckor där det idag saknas.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet.

När?

Preliminär byggstart för första etappen under hösten 2017.

Kontakt