Flygfoto, fastigheten markerad med pil.

Tallen 11

Östermalm
Pågående

Bekräftelse av befintligt byggnadsvolym och användning.

Projektfakta

Vad?

Detaljplanen syftar till att bekräfta den befintliga bebyggelsen och dess verksamheter i nuvarande utformning och volym inom fastigheten Tallen 11.

Varför?

Gällande detaljplan från 1955 förutsätter rivning av den då befintliga byggnaden och uppförande av ny bebyggelse, detta har dock inte skett varför befintlig gårdsflygel är planstridig. Även takens utformning mot gatan strider mot gällande detaljplan då den anger att byggnaden ska utföras med plana tak. Planen syftar till att bekräfta befintlig byggnadsvolym och utseende och således säkerställa att genomförda ombyggnader inte är planstridiga.

När?

Tallen 11 vann laga kraft 2017-02-28.

Vem?

Fastigheten ägs av Brf Tallen 11 och byggherre är Vindsinredarna AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden