Rotundan 3, planområdet i rött.

Rotundan 3

Östermalm
Genomfört

Bekräfta befintlig användning (hotell).

Byggnaden uppfördes år 1958 som kontors- och affärshus med restaurang m.m. och har fungerat som kontorshus fram till 2010-2011 då fastigheten byggdes om till hotell. Den nu genomförda planändringens syfte är att göra verksamheten planenlig och därmed säkra framtida använding.

Projektfakta

Vad?

Bekräfta befintlig användning (hotell).

Varför?

År 2009 inkom en ansökan om bygglov för ombyggnad av kontorslokaler till hotell. Kontoret bedömde att byggnaden lämpade sig väl för hotellverksamhet men bygglov avstyrktes eftersom gällande plan inte medgav hotellanvändning. Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov och byggnaden har fungerat som hotell sedan 2010-2011. Fastighetsägaren önskar göra hotellet planenligt för en tryggare framtida drift.

När?

Planen vann laga kraft i juli 2016.

Vem?

Fastigheten ägs av AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Hans Andrasko

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden