Perspektiv, Grev Turegatan, Tovatt

Riddaren 23 och 25

Östermalm
Planerat

Butikerna i bottenvåningen föreslås få en tydligare koppling till gaturummet genom att fastigheternas arkad på de nedre våningarna byggs ut. Genom en ändring i detaljplanen får också kontor, förskola och vårdinrättningar i huset bättre möjligheter att fortsätta sin verksamhet.

Projektfakta

Vad?

Fastigheterna Riddaren 23 och 25 ligger vidkorsningen Riddargatan och Grev Turegatan på Östermalm. Huskroppen mot Grev Turegatan innehåller butiker och ingång till tunnelbanestationen Östermalmstorg i gatuplanet. Högre upp i huset finns kontor, förskola och vårdlokaler. Huset har idag en indragen arkad som är en del av gångstråket längs gatan.

Syftet med detaljplanen är att arkaden i husets två nedre våningar mot gatan utökas och byggs ut. Den totala tillkommande ytan blir cirka 195 kvadratmeter.Planområdet är cirka 2 300 kvadratmeter stort och omfattar Riddaren 23 och 25 i korsningen Grev Turegatan och Riddargatan vid Östermalmstorg.

Det föreslås också en ändring i detaljplanen så att kontor, förskola och vårdinrättningar kan fortsätta bedriva sin verksamhet i huset.

Varför?

Syftet med detaljplanen är att arkaden i husets två nedre våningar mot gatan utökas och byggs ut för att tydligare koppla samman butikerna i bottenvåningen med gaturummet. På så sätt bidrar man till en mer tilltalande och trygg stadsmiljö.

När?

  • Samråd 15 juni– 31 augusti 2016
  • Granskning 4:e kvartalet 2016
  • Antagande 1:a kvartalet 20176

Vem?

Stockholms stad

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Flygbild med planområdet markerat

Samrådstid för Riddaren 23 och 25

Förslag till detaljplan

Butikerna i bottenvåningen föreslås få en tydligare koppling till gaturummet genom att fastigheternas arkad på de nedre våningarna byggs ut. Genom en ändring i detaljplanen får också kontor, förskola och vårdinrättningar i huset bättre möjligheter att fortsätta sin verksamhet.

Planområde

Riddaren 23 och 25, Östermalm

Titta på förslaget

I Plan- och Byggtjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Plan- och Byggtjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5 juni – 31 augusti 2016 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas också på Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 under kontorets öppettider.

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret