Strandvägskajen, där några av kioskerna som planförslaget gäller ligger.

Östermalm 3:62

Östermalm
Planerat

Gemensam planering för planläggning av kiosker på allmän plats och kvartersmark.

Pågående verksamhet ges möjlighet att fortsätta med i stort sett samma villkor som tidigare, d.v.s. att polistillstånd erfordras och prövas för tidsbegränsade perioder för åtgärder på allmän plats.

Projektfakta

Vad?

Planändring för att möjliggöra fortsatt kioskverksamhet på följande platser: 

  1. Kiosk vid Hantverkargatan 2B på fastigheten Pilträdet 12 i stadsdelen Kungsholmen.
  2. Kiosker vid Strandvägskajen 8, 21, 23 och 43, kajplats 16, 18, 20 och 26, på fastigheten Östermalm 3:28 i stadsdelen Östermalm.

Varför?

Kiosker och små serveringar är en uppskattad del av stadslivet på gator, torg och andra allmänna platser. De har normalt etablerats med tidsbegränsade bygglov. Plan- och bygglagens regler om tidsbegränsade lov har emellertid skärpts så attförutsättningarna ändrats. Efter tio år är det olagligt att förlänga ett tidsbegränsat lov. När kiosker stått på samma plats i tio år kan de därför inte få förnyat tillstånd utan en planändring. I denna gemensamma startpromemoria föreslås att planändringar görs för tvåplatser i staden. Planändringarna görs genom tilläggsplaner som är avsedda att gälla tillsammans med de gällande detaljplanerna på respektive plats. Syftet är i det ena fallet att marken ska fortsätta att utgöra allmän plats med staden som huvudman och planändringen tillför en byggrätt för en kiosk på platsen. I det andra fallet ligger kiosken på kvartersmark som hör till staden och att planändringen tillför en byggrätt för en kiosk på platsen. Efter planändringen kan stadsbyggnadsnämnden bevilja bygglov utan tidsgräns. Markupplåtelsen blir doc kfortsatt tidsbegränsad.

När?

Planarbetet inleddes i augusti 2013.

Vem?

Trafikkontoret och Stockholms hamnar, Stockholms stad.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Rebecca Kihlman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden