Planområdet i rött.

Östermalm 3:62 m fl (Strandvägskajen)

Östermalm
Planerat

Syftet med detaljplaneläggningen är att bekräfta befintliga verksamheter så att de ska kunna vara kvar samt att ge staden rådighet över kajen.

Kajen utgör en av Stockholms viktigaste och vackraste allmänna platser. Genom att planera kajen som allmän platsmark har staden rådighet över marken. Väl gestaltade verksamheter bedöms kunna bidra positivt till platsens sociala och rekreativa kvalitéer och är ett viktigt led i att öka attraktiviteten i vattennära miljöer som är ett av stadens signum. Planen bekräftar i huvudsak befintliga verksamheters placering och storlek och reglerar marken i syfte att framtida exploateringar ska anpassa sig väl till platsens förutsättningar och ge en god helhetsverkan. Den reglering som föreslås innebär mindre justeringar av befintliga byggnader och anläggningar. Planen bekräftar befintlig användning av kaj och vatten och reglerar användningen så att verksamheter som tillkommer i framtiden ska bidra till allmänhetes rekreation.

Projektfakta

Vad?

Bekräfta befintliga verksamheter så att de ska kunna vara kvar samt att ge staden rådighet över kajen.

Varför?

Utmed Strandvägskajen finns ca 15 olika publika verksamheter på kajen och i vattnet. Verksamheterna möjliggör ett brett nyttjande av kajområdet med flera målpunkter vilket bidrar till ett attraktivt folkliv utmed det populära kajstråket mellan City och Djurgården. Verksamheterna har olika karaktär och omfattar i huvudsak utåtriktad funktioner så som caféer och annan typ av servering. Kajområdet omfattas av två äldre stadsplaner från 1861 och 1916 som inte ger planstöd åt befintliga verksamheter. Verksamheterkan därför inte få permanenta bygglov och de flesta verksamheter som ligger inom området idag har därför tidsbegränsade bygglov.

När?

  • Samråd 2016-07-05–2016-08-30
  • Granskning 4kv. 2016
  • Antagande 1kv. 2017

Vem?

Stockholms hamnar, Trafikkontoret och Kungliga Motorbåt Klubben.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Nyheter

Kontakt

Hans Andrasko

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden