Guldfisken 18, Östermalm.

Guldfisken 18

Östermalm
Pågående

Planförslaget innebär att bekräfta en takpåbyggnad innehållande vindsbostäder samt ombyggnaden av en tidigare lastkaj.

Planen syftar till att bekräfta en takpåbyggnad innehållande vindsbostäder samt bekräftar ombyggnaden av den gamla lastkajen till en lokal anpassad för centrumändamål, idag innehållande ett gym. Taket till gårdsutbyggnaden utformas till största möjliga mån med sedumtak eller annan vegetation. Användningen sätts till bostäder med möjlighet till lokaler samt centrumändamål i bottenplan.

Projektfakta

Vad?

Planen syftar till att bekräfta en takpåbyggnad innehållande vindsbostäder samt bekräfta ombyggnaden av den gamla lastkajen till en lokal anpassad för centrumändamål.

Varför?

Byggnaden har tidigare använts för kontor och post, och på våning 3 och 4 låg ett gym. Gården var då täckt av en inbyggd lastkaj som tillhörde posten. För några år sedan gjordes en ombyggnad som gav cirka 50 lägenheter. Fastighetsägaren ville även skapa en takpåbyggnad samt ersätta den gamla lastkajen med ett nytt gym. År 2011 beviljades det första bygglovet för en takpåbyggnad samt ett tidsbegränsat bygglov för en gårdstillbyggnad, vilken upptar ca 2/3 av gårdens yta.

När?

Planen antogs av Stadsbyggnadsnämnden i mars 2015. Beslutet överklagades. I juni 2016 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd. Planen har vunnit laga kraft.

Vem?

Oscar Properties.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Jennie Wiborgh

Plankoordinator på enheten Norrmalm–Östermalm , stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden