Carlssons-skola_Ahlströmska-skolan-med-skolgård-mot-Kommendörsgatan

Carlssons Skola

Östermalm
Planerat

Carlssons skola vid Kommendörsgatan behöver större lokaler. Den planerade lösningen är en envåningstillbyggnad ovanpå lågdelen som vetter mot innergården. Samtidigt får skolgården en långsiktig lösning.

Projektfakta

Vad?

Avsikten är att utvidga Carlssons skola genom en tillbyggnad ovanpå den envåningsbyggnad som vetter mot innergården. Tillbyggnadens totala BTA är cirka 400 m2 skollokaler. Tillbyggnadens gestaltning ska harmonisera med den befintliga huvudbyggnaden genom en symmetrisk volymuppbyggnad och putsad fasad medenhetlig fönstersättning.

Den omgivande terrassen som idag är belagd med betongplattor föreslås få sedumbeläggning som är bullerdämpande och partikelbindande samt fördröjer dagvattnet. Sedum är dessutom vackert att se på genom årstidernas skiftningar.

Fastigheten används främst som skola, men rymmer även 14 bostadslägenheter.

Varför?

Tillbyggnaden är viktig för skolans behov eftersom lokalerna inte är fullt ut anpassade till läroplanens anspråk. En envåningspåbyggnad kan också bli ett miljömässigt tillskott i gårdsrummet.
Planarbetet bör också utreda hur skolgården, som idag utgörs av gatumark, långsiktigt kan säkras.

När?

Preliminär tidplan:

  • Start-PM i SBN juni 2011
  • Detaljplanesamråd sep 2011
  • Antagande i SBN dec 2011
  • Laga kraft 2012
  • Byggstart 2012

Vem?

Kvarteret Brandvakten 7 ägs av Ahlströmska skolans byggnads A/B Carlssons Skola.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Föreslagen tillbyggnad vy från grannfastigheten

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Kontakt

Susanna Stenfelt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret