Den planerade fasaden på Sturegatan 58

Älgen 5

Östermalm
Planerat

Fastigheten Älgen 5 vid Stureparken vill göra om nuvarande kontorshus till bostäder. På innergården vill ägaren bygga ett tvåvåningars gårdshus med bostäder.

Projektfakta

Vad?

Ägaren vill bygga ett gårdshus i två plan med två lägenheter. I dag finns det en överbyggnad av gården som ska rivas och återställas till ursprungskick. På så sätt får även de byggnader som ligger runt innergården fri sikt.

Varför?

Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan förfastigheten Älgen 5. Planändringen måste göras för att ettgårdshus i två våningar med två lägenheter ska kunna byggas. Dessutom ska den befintliga byggnadens storlek och underbyggnad av gården bekräftas.

När?

  • Fastighetsägaren har fått bygglov för omvandling av befintlig byggnad från kontor till bostäder, rivning av gårdsöverbyggnaden, återskapande av fasad med mera.
  • Samråd 7 juni-15 augusti 2016
  • Granskning
  • Antagande

Vem?

Fastighets AB Stockholms Älgen.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Flygfoto med fastigheten markerad

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Kontakt

Catarina Holdar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

(svarar på planeringsfrågor)