Bild på två flerfamiljshus med träd runt om. Gata i förgrunden
I Ormlången planeras två nya hus med 96 studentlägenheter och en ny förskola. Bild: Familjebostäder/VERA arkitekter

Ormlången

Årsta
Pågående

I kvarteret Ormlången ska 96 studentbostäder och en ny förskola byggas. Staden ska också anlägga en ny park på cirka 13 000 kvadratmeter.

Projektfakta

Studentbostäder, förskola och park

Kvarteret Ormlången ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. I kvarteret Ormlången ska 96 studentbostäder och en ny förskola byggas. Staden ska också anlägga en ny park på cirka 13 000 kvadratmeter. Parken sträcker sig från Årstavägen i norr till Johanneshovsvägen/Sandfjärdsgatan i söder.

Arkeologiska undersökningar i Årstastråket

Under maj och juni 2017 har Arkeologerna vid Statens historiska museer, på uppdrag av Länsstyrelsen, genomfört arkeologiska undersökningar inom Sävlången och Ormlången i Årsta.

De fornlämningar som berörs är dels Göta landsväg (Stockholm 227) dels lämningar efter Valla gård och gravar (Brännkyrka 76). Fältarbetet inleds med att träd och sly röjs och plockas bort inom de berörda fornlämningarna.

Med hjälp av grävmaskin undersöktes och dokumenterades den norra delen av Göta landsväg. Därefter togs sökschakt upp med hjälp av grävmaskin för att kunna bedöma hur stor fornlämningen Brännkyrka 76 är och vad den består av. Här kan både gravar och spår av Valla gård påträffas.

Mer information och karta som visar plats för undersökningarna hittar du i nyhetsbrevet från maj under rubriken Nyhetsbrev nedan.

Familjebostäder bygger studentbostäder

Familjebostäder är byggherre för studentbostäderna i Ormlången.

Passager under tvärbanan

Pågående arbeten med gångtunnlar

Under hösten 2016 har staden anlagt tre arbetsgator. De ska användas för byggtransporter till de två nya passagerna under tvärbanan som började byggas i januari 2017. Den ena passagen kommer att ligga i parken som anläggs senare och den andra kommer att ersätta den nuvarande passagen vid Rörviksbacken. Passagen vid Rörviksbacken är stängd sedan en tid tillbaka. Vi hänvisar istället till passagen vid Valla Torg.

Störande arbeten

Det kommer att bli en hel del störande arbeten som till exempel byggtransporter, schaktning, rivning av spår och borrning. Om vi stöter på berg kommer vi även att behöva spränga. Vi hoppas att du har tålamod och överseende med detta. Arbetena kommer att utföras klockan 07-22 på vardagar, och vid behov även på helger.

Staden bygger när tvärbanan stängs av

SL (Stockholms lokaltrafik) stänger av hela tvärbanan från Sickla till Alvik 25 mars - 1 oktober 2017 för att installera ett nytt signalsystem. SL:s arbete i det här området kommer att ske under våren och sommaren 2017.

Staden passar på att bygga de nya passagerna när tvärbanan är avstängd så att spårvagnstrafiken inte ska störas mer än nödvändigt. Vi arbetar på platsen 25 mars - juli 2017. Arbetena kommer att utföras klockan 07-22 på vardagar och vid behov även på helgerna.

Bildgalleri

Vy över grönyta där människor promenerar och lekar. Gångtunnlar under tvärbanan. I bakgrunden syns hus
Visionsbild med vy över södra Arlaparken. Illustration: Sweco
Flygvy över hus, grönområde och tvärbanans räls
Flygvy över Arlaparken. Bild: Sweco
Vy över grön park. Människor promenerar.
Visionsbild över Arlaparken
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Goran Arpadzic

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden