Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Ormkärrsvägens gång- och cykelbana rustas upp

Hagsätra

Ormkärrsvägen är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun och är ett av flera prioriterade cykelstråk i Stockholms län. Därför har ett antal förbättringsåtgärder genomförts för att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och fotgängare.

Projektfakta

Bredare gång- och cykelbana och andra framkomlighetsåtgärder

Enligt Stockholms stads cykelplan har följande åtgärder genomförts på Ormkärrsvägen:

  • Breddad gång- och cykelbana
  • Ombyggda övergångsställen
  • Ökad säkerhet i korsningar för cyklister och fotgängare
  • Rakare sträckning och bättre sikt för samtliga trafikanter
  • Busshållsplatsen vid Älvsjöbadet är ombyggd
  • Nya träd har planterats vid Älvsjöbadet och i parken mellan Ormkärrsvägen och Götlundagatan.

En del av satsningen på säkerhet och framkomlighet i regionala cykelstråk

Stockholms stad har ökat säkerheten och förbättrat framkomligheten för cyklister och fotgängare på den olycksdrabbade sträckan mellan Hagsätra industriområde och Älvsjöbadet. Åtgärderna är en del i satsningen att bygga ut regionala cykelstråk.

Stockholms stad avslutade arbetet 2016

Stockholms stad genomförde projektet som startade hösten 2015 och avslutades sommaren 2016.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad