Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Ormkärrsvägen

Hagsätra
Genomfört

Ormkärrsvägen är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun och är ett av flera prioriterade cykelstråk i Stockholms län. Därför har ett antal förbättringsåtgärder genomförts för att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och fotgängare.

Projektfakta

Vad?

Enligt Stockholms stads cykelplan har följande åtgärder genomförts på Ormkärrsvägen:

  • Breddad gång- och cykelbana
  • Ombyggda övergångsställen
  • Ökad säkerhet i korsningar för cyklister och fotgängare
  • Rakare sträckning och bättre sikt för samtliga trafikanter
  • Busshållsplatsen vid Älvsjöbadet är ombyggd
  • Nya träd har planterats vid Älvsjöbadet och i parken mellan Ormkärrsvägen och Götlundagatan.

Varför?

Stockholms stad har ökat säkerheten och förbättrat framkomligheten för cyklister och fotgängare på den olycksdrabbade sträckan mellan Hagsätra industriområde och Älvsjöbadet. Åtgärderna är en del i satsningen att bygga ut regionala cykelstråk.

Vem?

Stockholms stad har genomfört projektet.

När?

Projektet startade hösten 2015 och avslutades sommaren 2016

Kontakt

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden