Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Projekt Pågående

Örby centrum

Örby

Planområdet ligger i stadsdelen Örby, invid Gamla Huddingevägen. Platsen ligger vid Örby skola och omfattar norra delen av kvarteret Gengasen 4 och parkeringen norr om kvarteret. Befintlig centrumbyggnad kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats, med centrumändamål i bottenvåningarna. Cirka 100 nya lägenheter planeras.

 

Projektfakta

Bostäder, lokaler och upprustning av offentlig miljö

I Örby centrum planeras ny bebyggelse som innehåller butiker, kontor, ungdomsgård och bostäder i form av hyresrätter. Den befintliga centrumbyggnaden kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats. Planens syfte är att möjliggöra fler bostäder och lokaler för verksamheter samt att förbättra den allmänna platsen i Örby centrum. Planerad bostadsbebyggelse är fyra och fem våningar, med plats för ca 100 nya hyresbostäder och lokaler i bottenvåningar. Bebyggelsen ska uppföras med tegelfasader och sadeltak, för att bättre passa ihop med den befintlig bebyggelsen längs Gamla Huddingevägen.

Den stora bilparkeringen mellan Gamla Huddingevägen och bebyggelsen blir torg och trottoarer längs Sköldingevägen och Stigtomtavägen breddas. Vid torget ordnas cykelparkeringar och ungdomsgården planeras få nya lokaler i kvarterets bottenvåning mot torget. Fler lokaler i bottenvåningen, ett allmänt torg och fler bostadslägenheter ger bra förutsättningar till stadsdelscentrumets fortlevnad.

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Skolbyggnaden har i 100 år varit stadsdelens dominant och är mycket betydelsefull ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Sin roll som tyngdpunkt i stadsdelen delar den dock med centrumanläggningen. En konsekvens av planförslaget är att skolans synlighet minskas från vissa vinklar i omgivningen. Det mest effektfulla stadsbildsmotivet, skolan som fondmotiv för Sköldingevägen söderifrån, påverkas inte. Skolans huvudbyggnad kommer fortfarande att vara stadsdelens starkaste karaktär.

Byggaktör

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Älvsjö stadsdelsförvaltning. Stockholms stad är fastighetsägare inom planområdet. Hefab är både tomträttsinnehavare och byggherre i planen.

Tidplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i februari 2014.
  • Plansamråd pågick 25 mars till 5 maj 2015.
  • Samrådsredogörelse och ställningstagande inför granskning godkändes av stadsbyggnadsnämnden 25 februari 2016.
  • Granskning genomfördes 25 maj till 27 juni 2016.
  • Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden 24 november 2016
  • Efter överklagan till mark- och miljööverdomstolen vann planen laga kraft 10 november 2017.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Programmet Älvsjö-Örby på Stockholm växer

Bildgalleri

Planområdet markerat med rosa.
Planområdet markerat med rosa.
Illustration över området Örby centrum ur flygperspektiv
Illustration, planområde, Lindberg Stenberg arkitekter
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Visionsbild nya torget i Örby centrum. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter
Visionsbild nya torget i Örby centrum. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter
Visionsbild Sköldingevägen från norr. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter.
Visionsbild Sköldingevägen från norr. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter.

Frågor och svar

Kontakt

Lilly Lwam Abraham

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad