Visionsbild över område. Hus och träd vid gata. På gatan åker bilar.
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Projekt Planerat

Örby centrum

Örby

Planområdet ligger i stadsdelen Örby, invid Gamla Huddingevägen. Platsen ligger vid Örby skola och omfattar norra delen av kvarteret Gengasen 4 och parkeringen norr om kvarteret. Befintlig centrumbyggnad kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats, med centrumändamål i bottenvåningarna. Cirka 100 nya lägenheter planeras. Detaljplanen antogs 2016, men har överklagats.

 

Projektfakta

Planförslag för utveckling av Örby centrum

Planens syfte är att möjliggöra fler bostäder och lokaler för verksamheter och kontor samt att förbättra den allmänna platsen i Örby centrum. Planförslaget innebär att den stora bilparkeringen blir torg. Cykelparkeringar kommer att ordnas på torget och ungdomsgården planeras få nya lokaler i kvarterets bottenvåning mot torget. Trottoarer längs Sköldingevägen och Stigtomtavägen kommer att breddas. Trygghet och säkerhet ökar, liksom ytor för vistelse och lek.

Det ryms cirka 100 nya hyresbostäder i den planerade bebyggelsen i fyra till fem våningar och lokaler i bottenvåningar för centrumändamål och kontor. Planerad bebyggelse ska uppföras med tegelfasader och sadeltak, för att knyta an till befintlig bebyggelse längs Gamla Huddingevägen. Teglet plockar sina kulörtoner från intill liggande byggnader. Bottenvåningen ska ha en öppen karaktär med uppglasningar vid lokaler och entréer.

En upprustning av den offentliga miljön och tillskottet av bostäder kan bidra till ökad trivsel, och ge ökat kundunderlag för Örby centrum. Ett allmänt torg planeras mellan ny bebyggelse och Gamla Huddingevägen.

Förändrad stadsbild för ökad trivsel

Planerad bostadsbebyggelse är fyra och fem våningar med lokaler i bottenvåningar och generösa trottoarer. Fler lokaler i bottenvåningen, ett allmänt torg och fler bostadslägenheter ger bra förutsättningar till stadsdelscentrumets fortlevnad. Förändringen av stadsbilden bedöms vara väl anpassad till platsens karaktär. En konsekvens av planförslaget är att skolans synlighet minskas från vissa vinklar i omgivningen. Det mest effektfulla stadsbildsmotivet, skolan som fondmotiv för Sköldingevägen söderifrån, påverkas inte.

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Skolbyggnaden har i 100 år varit stadsdelens dominant och är mycket betydelsefull ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Detta trots att det tydligt framgår att skolan inte är särskilt anpassad till just Örby utan är ett tidstypiskt skolhus som skulle kunnat stå i vitt skilda miljöer. Skolbyggnaden är utan tvekan Örbys märkesbyggnad och landmärke. Sin roll som tyngdpunkt i stadsdelen delar den dock med centrumanläggningen. Skolans huvudbyggnad kommer fortfarande att vara stadsdelens starkaste karaktär.

Påverkan i närområdet

Gamla Huddingevägen är enligt Stockholms stads cykelplan ett prioriterat pendelcykelstråk och ingår i ett projekt för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister. Läs mer.

Byggaktör

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Älvsjö stadsdelsförvaltning. Stockholms stad är fastighetsägare inom planområdet. Hefab är både tomträttsinnehavare och byggherre i planen.

Tidplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i februari 2014.
  • Plansamråd pågick 25 mars till 5 maj 2015.
  • Samrådsredogörelse och ställningstagande inför granskning godkändes av stadsbyggnadsnämnden 25 februari 2016.
  • Granskning genomfördes 25 maj till 27 juni 2016.
  • Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden 24 november 2016

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen.

Frågor och svar

Visionsbild på torg vid hus. Människor promenerar, cyklar, sitter runt om i området och äter glass
Visionsbild nya torget i Örby centrum. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter
Visionsbild med gata kantad av hus. Människor cyklar och promenerar
Visionsbild Sköldingevägen från norr. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter.
Visionsbild över område. Hus och träd vid gata. På gatan åker bilar.
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Kartbild där Örby centrum är markerat med rött
Planområdet karta Örby centrum
Illustration över området Örby centrum ur flygperspektiv
Illustration, planområde, Lindberg Stenberg arkitekter
Flygfoto över hus med markeringar i text
Planområdet med omgivning Örby centrum

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Programmet Älvsjö-Örby på Stockholm växer

Kontakt

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Abdallah Azam

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad