Visionsbild över område. Hus och träd vid gata. På gatan åker bilar.
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter

Örby Centrum

Projektfakta
Planerat

Planområdet ligger i stadsdelen Örby, invid Gamla Huddingevägen. Platsen ligger vid Örby skola och omfattar norra delen av kvarteret Gengasen 4 och parkeringen norr om kvarteret. Befintlig centrumbyggnad kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats, med centrumändamål i bottenvåningarna och bostadsvåningar ovanför. Totalt planeras för cirka 100 lägenheter.

 

Projektfakta

Planerad bebyggelse

Planens syfte är att möjliggöra fler bostäder och lokaler för verksamheter och kontor samt att förbättra den allmänna platsen i Örby centrum, genom att planera för ett torg. I ett befintligt garage under byggnaden finns plats för bil- och cykelparkering. Planförslaget innebär att den stora bilparkeringen blir torg. Trygghet och säkerhet ökar, liksom ytor för vistelse och lek. Cykelparkeringar kommer att ordnas på torget och ungdomsgården planeras få nya lokaler i kvarterets bottenvåning mot torget. Den öppna varuinlastningen med backning över trottoar flyttas bort från Stigtomtavägen till en lastficka längs Sköldingevägen. Trottoarer längs Sköldingevägen och Stigtomtavägen kommer att breddas.

Det ryms cirka 100 nya hyresbostäder i den planerade bebyggelsen i fyra till fem våningar och ytor på cirka 1600 kvadratmeter i bottenvåningar för centrumändamål och kontor. En upprustning av den offentliga miljön och tillskottet av bostäder kan bidra till ökad trivsel, och ge ökat kundunderlag för Örby centrum. Ett garage under hela kvarteret rymmer all boendeparkering samt bilparkering för besökare till butiker. Ett allmänt torg planeras mellan ny bebyggelse och Gamla Huddingevägen.

Fyra- till femvåningsbebyggelse i kvarteret ger en nutida fortsättning av den småstadskänsla som befintlig bebyggelse längs Gamla Huddingevägen förmedlar. Samtidigt visar den nya höjden att stadsdelens tyngdpunkt och lokala centrum finns här. Planerad bebyggelse ska uppföras med tegelfasader och sadeltak, för att knyta an till befintlig bebyggelse längs Gamla Huddingevägen. Teglet plockar sina kulörtoner från intill liggande byggnader.

Bottenvåningen ska ha en öppen karaktär med uppglasningar vid lokaler och entréer och innehålla sådana verksamheter som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. I planeringen för kvarteret har en matvarubutik, fritidsverksamhet, kontor och mindre butiker varit underlag för utformningen.

Stadsbild

Planerad bostadsbebyggelse är fyra och fem våningar med lokaler i bottenvåningar och generös trottoar. Fler lokaler i bottenvåningen, ett allmänt torg och fler bostadslägenheter ger bra förutsättningar till stadsdelscentrumets fortlevnad. Förändringen av stadsbilden bedöms vara väl anpassad till platsens karaktär.

En konsekvens av planförslaget är att skolans synlighet minskas från vissa vinklar i omgivningen. Det mest effektfulla stadsbildsmotivet, skolan som fondmotiv för Sköldingevägen söderifrån, påverkas inte.

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Skolbyggnaden har i 100 år varit stadsdelens dominant och är mycket betydelsefull ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Detta trots att det tydligt framgår att skolan inte är särskilt anpassad till just Örby utan är ett tidstypiskt skolhus som skulle kunnat stå i vitt skilda miljöer. Skolbyggnaden är utan tvekan Örbys märkesbyggnad och landmärke. Sin roll som tyngdpunkt i stadsdelen delar den dock med centrumanläggningen. Skolans huvudbyggnad kommer fortfarande att vara stadsdelens starkaste karaktär.

Bebyggelse utifrån lokala förutsättningar och behov

Förslaget stämmer väl överens med en av stadens strategier i Översiktsplanen; "Främja en levande stadsmiljö i hela staden". Den innebär att en omvandling av den befintliga stadsmiljön och kompletteringar med ny bebyggelse ska ske med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och Älvsjö stadsdelsförvaltning. Stockholms stad är fastighetsägare inom planområdet. Hefab är både tomträttsinnehavare och byggherre i planen.

Detaljplanen antagen, men överklagad

Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i februari 2014. Plansamråd pågick 25 mars till 5 maj 2015. Samrådsredogörelse och ställningstagande inför granskning godkändes av stadsbyggnadsnämnden 25 februari 2016. Granskning genomfördes 25 maj till 27 juni 2016. Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden 24 november 2016, men har överklagats.

Påverkan i närområdet

Gamla Huddingevägen är enligt Stockholms stads cykelplan ett prioriterat pendelcykelstråk och ingår i ett projekt för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister. Läs mer.

Flytta hit?

Söker du bostad eller lokal i nya Örby centrum?

Kontakta bostadsförmedlingen angående lägenheterna i nya bostadshuset.

Kontakta byggherren Hefab för att hyra en lokal i nya huset. Telefon 08-18 19 74, eller e-post: info@hefab.se

Kontakta byggherren Hefab angående bilparkeringsplats i garaget under det nya huset.

Visionsbild på torg vid hus. Människor promenerar, cyklar, sitter runt om i området och äter glass
Visionsbild nya torget i Örby centrum. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter
Visionsbild med gata kantad av hus. Människor cyklar och promenerar
Visionsbild Sköldingevägen från norr. Illustration Lindberg Stenberg Arkitekter.
Visionsbild över område. Hus och träd vid gata. På gatan åker bilar.
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter
Kartbild där Örby centrum är markerat med rött
Planområdet karta Örby centrum
Illustration över området Örby centrum ur flygperspektiv
Illustration, planområde, Lindberg Stenberg arkitekter
Flygfoto över hus med markeringar i text
Planområdet med omgivning Örby centrum

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Programmet Älvsjö-Örby på Stockholm växer

Frågor och svar

Kontakt

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Abdallah Azam

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret