Bostadskvarter med flera höghus. Gatuvy med byggnad på  sedd från sydväst, korsningen Grycksbovägen/Örbyleden
Gatuvy sedd från sydväst, korsningen Grycksbovägen/Örbyleden

Örby 4:1/Diabilden

Bandhagen
Planerat

Projektfakta

Vad?

Cirka 400 nya lägenheter planeras vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. Bostadshusen planeras att följa formen på tomten och placeras längs Grycksbovägen och Örbyleden så att de skapar en tydlig gräns mellan gata och gård. Byggnaderna är tänkta att tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Lådkameran förtydliga Grycksbovägens gaturum och skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden.

Varför?

Syftet är att förtäta Bandhagen med bostäder i enlighet med översiktsplanens strategi ”Satsa på attraktiva tyngdpunkter” och skapa en urban entré till Bandagen. Att skapa en trevligare, tryggare och mer levande miljö längs med Grycksbovägen. Här finns bra kollektivtrafik med tunnelbana runt knuten, och flertalet busslinjer.

Vem?

Exploateringsnämnden beslutade 2011 att anvisa mark för bostadsandamål inom fastigheten Örby 4:1 kvarteret Diabilden till Bo Rätt i Stockholm (BORIS AB) och Svenska Hus för att uppföra 300 bostäder. Planområdet ligger i Bandhagen mellan Örbyleden, Grycksbovägen och Trollesundsvägen inom fastigheten Örby 4:1.

När?

Den beräknade tidplanen:

  • Start-PM 4/9 2014
  • Samråd 20/6 – 31/8 2017
  • Granskning kvartal 4 2017
  • Antagande kvartal 1 2018

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Förslagen bebyggelse inom kv Diabilden enligt programmet
Förslagen bebyggelse inom kv Diabilden enligt programmet
Flygbild över planområdet Örby 4:1 Diabilden sedd från norr
Flygbild över planområdet sedd från norr

Kontakt

Renoir Danyar

Arkitekt , stadsbyggnadskontoret

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Cirka 400 nya lägenheter planeras vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. Bostadshusenplaneras att följaformen på tomten och placeras längs Grycksbovägen och Örbyleden så att de skapar en tydlig gräns mellan gata och gård. Byggnaderna är tänkta att tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Lådkameran förtydliga Grycksbovägens gaturum och skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden.

Planområde

Planområdet ligger i Bandhagen mellan Örbyleden, Grycksbovägenoch Trollesundsvägen inom fastigheten Örby 4:1. Planområdet är beläget cirka 250 meter sydost om Bandhagens centrum ochBandhagens tunnelbanestation och omfattar en yta av totalt 1,6 hk.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Planförslaget visas under samrådstiden 20 juni - 31 augusti 2017 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4.

Välkommen på öppet hus 

Öppet hus hålls onsdagen den 23 augusti klockan 17.30 – 19.30, Aulan i Bandhagens skola, Trollesundsvägen 66 i Bandhagen