Observatorielunden övre. Foto: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Projekt Pågående

Observatorielundens övre del rustas upp och utvecklas

Vasastaden

Under åren 2016-2019 kommer parken att etappvis rustas upp i enlighet med ett framtaget förnyelseprogram.

Projektfakta

Vad?

Projektets slutmål är att rusta upp och förnya övre delen av Observatorielunden för att kunna möta kraven på ökad tillgänglighet, trygghet och attraktivitet. Fokus ligger på förbättrad belysning, få bort otrygga undanskymda hörn och samtidigt lyfta fram parkens kvalitéer, historia och Observatoriet. Gångvägssystemet ska förbättras och mindre platser för lek och vistelser ska tillskapas. Nya skulpturer planeras liksom förbättrade möjligheter att ta del av utsikten. Parkens entréer från Drottninggatan ska förtydligas och parkens vegetation föryngras och säkras för framtiden.

Varför?

Den övre delen av Observatorielunden är den sista synliga resten av stockholmsåsen i innerstaden och har länge vårdats i stadsplaneringen. Den ingår i riksintressen Stockholm innerstad och är utpekad värdekärna av stadsmuseet. Idag är delar av parken hårt slitna och i behov av olika slags förbättringar för att klara ett ökat besökstryck och för att bli en tryggare och attraktivare miljö för vistelse, lek och promenader. Belysningen är på vissa ställen otillfredsställande och parken upplevs som otrygg då mörkret faller. Slänter och gräsmattor är i behov av renoveringar och öppnandet av en ny grundskola i direkt anslutning till parken medför behov av att anpassa ytor för ökad användning. Samtidigt är det av största vikt att kulturhistoriska värden tas till vara.

När?

Genomförande kommer att ske etappvis 2016-2019. Omfattningen av andelen åtgärder de kommande åren samt prioriteringordning kommer att anpassas löpande utifrån budget. Under 2016-2017 kommer bland annat genomföras:

  • Förbättrade grässlänter och nya sittbara terrasser.
  • Nya träd.
  • En ny spännande, snurrande planetskulptur.
  • Utvecklade lekmiljöer.
  • Förstärkt belysning.
  • Förbättrade gångvägar och nya parkmöbler.
  • Upprustade utsiktsplatser.

Vem?

Norrmalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

 

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad