Planområdets geografiska läge
Projekt Pågående

Nytt bostadsområde i Årstaberg

Liljeholmen

Inom planområdet för projekt Packrummet planeras ca 1 000 lägenheter, en skola, förskolor och verksamhetslokaler. Planen ger även utrymme för en allmän kvarterspark centralt i området och en naturpark i planens nordöstra del.

Projektfakta

Ca 1 000 nya bostäder

Planförslaget innefattar bostadsbebyggelse samlade i tre kvarter med slutna kringbyggda gårdar, ett friliggande hus vid den centralt belägna parken och fem punkthus. Bostadsbebyggelsen varierar i höjd mellan 7-24 våningar. Skolan är placerad i områdets norra del i anslutning till naturmark och förskolerlokalerna ligger i bostadskvarterens bottenvåningar. Byggnaderna kring parken har verksamhetslokaler i bottenvåningarna.

Centralt i projektet skapas en grön kvarterspark med vistelseytor för förskolorna, skolan, boende och besökare. Lekytorna i den sydöstra delen inhägnas med staket för att fungera särskilt för förskolornas behov. Naturparken i planområdets nordöstra del förses med lekytor och ett gång- och cykelvägnät. De befintliga trädbestånden skyddas och utvecklas. 

Det mycket goda kommunikationsläget med pendeltåg, spårvagn, bussterminal och regionalt cykelstråk gör att det nya Årstaberg kommer att uppfattas som en naturlig fortsättning av innerstaden.

Skola med plats för 1 100 elever

I området pågår idag en omfattande nybyggnation av bostäder vilket innebär en kraftig ökning av antalet barn i grundskoleåldern. Behovet är därför stort av en ny stor skola i området. Planförslaget innefattar en ny skola, Sjöviksskolan, med plats för 1 100 elever. 

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 10 maj 2016.
  • Arbete påbörjades i april 2017.
  • Den första inflytten sker i oktober 2018.
  • Skolan beräknas vara klar inför skolstarten höstterminen 2019.

Byggaktör

Ikano Bostad bygger bostäder och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) bygger skola.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Planförslag. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
Illustration: Ikano bostad
Illustration: Ikano bostad
Illustrationsbild Sjöviksskolan: Max Arkitekter

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad