Ett bullerskydd skärmar av husen från den trafikerade Nynäsvägen
Nynäsvägen

Nynäsvägen

Gamla Enskede
Genomfört

Nynäsvägen är en av stadens mest trafikerade vägar. För att förbättra boendemiljön för de som bor intill vägen sätter staden upp ljuddämpande fönsterglas.

Projektfakta

Vad?

Staden ska tillämpa ljuddämpande åtgärder i form av ljuddämpande fönsterglas. Kostnaden för dessa åtgärder kommer Stockholms stad att stå för. Tanken att allt arbete med fönsteråtgärderna ska ske under en och samma arbetsdag för att minska att störa lägenhetsinnehavarna.

Varför?

Stockholms stad har sedan tidigare färdigställt ett bullerskydd längs med Nynäsvägen. Skyddet har minskat ljudnivån från trafiken och därmed förbättrat boendemiljön.

Vägen är en av stadens mest trafikerade infarter med en årsdygnstrafik på drygt 100 000 fordon.

Mätningar som gjorts efter bullerskyddets uppsättande visar på en minskning av buller med cirka 9–11 decibel för majoriteten av de boende. Vissa boende på tredjevåningen längs Nynäsvägen och lägre våningsplan i ett fåtal fastigheter har oförändrad bullernivå inomhus efter att bullerskyddet är uppsatt.

När?

Sommaren, hösten och vintern 2015.

Vem?

Stockholms stad.

Påverkan i närområdet

Det kommer att ske arbeten längs lokalgatorna med fasta etableringsplatser på var sida om Nynäsvägen.

Kontakt

Cityglas

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden