Flygbild över Nya Islandstorget.
Illustrationsbild: Nya Islandstorget. Bild: Tengbom

Nya Islandstorget

Planerat

Projektfakta

Vad?

Förslaget innebär en kvartersstruktur och uträtning av Holbergsgatan för att skapa en tydligare sammankoppling mellan Blackeberg och Södra Ängby. Den gröna karaktären med bred förgårdsmark ansluter också till de intilliggande stadsdelarnas karaktär. Förslagets bebyggelsetäthet föreslås vara hög då platsen ligger nära en tunnelbanestation.

I korthet innebär förslaget:

  • 523 bostäder varav cirka 60 studentlägenheter, 118 hyresrätter, 345 bostadsrätter samt 10 lägenheter för gruppboende
  • Lokaler i husens bottenvåningar
  • Förskola med fyra avdelningar
  • Nya och upprustade parker, gator och torg
  • Nytt klubbhus till Ängby södra bollplan

Nya Islandstorget – både torg och park

Det centrala området vid Islandstorget och tunnelbaneuppgången utvecklas till ett välkomnande och vistelsevänligt område. Torget utformas med terrasser och ramper. I dessa breder större ytor ut sig och fylls med olika funktioner, så som uppehåll, lek, skate, grill etc. Ramperna möjliggör också en tillgänglighetsanpassad rörelse upp för backen.

En gångväg med trappor utgår från torgets hjärta och länkar torget med kyrkbacken och "Nya gatan". Torget föreslås ha en hårdgjord karaktär närmast Blackebergsvägen, men övergår i en grön parklik karaktär upp emot kyrkan. Torgets hårdgjorda yta kan gestaltas med ett grafiskt och identitetsskapande mönster.

Befintliga gator utvecklas och ny gata skapas

Holbergsgatans anslutning mot Blackebergsvägen flyttas så att den knyts samman med Zornvägen på andra sidan i en fyrvägskorsning. Blackebergsvägen utvecklas till en stadsgata, där mer utrymme ges åt gående och cyklister. Utmed Blackebergsvägen planteras en ny ekallé som ersätter den äldre och utdömda askallén. Nya gatan gestaltas som en intim och småskalig lokalgata.

Lilla Ängby gård bevaras

Lilla Ängby gård bedöms vara av kulturhistoriskt värdefull föreslås bevaras. Byggnaden ska omges av en omsorgsfullt gestaltad trädgårdslik miljö.

Nytt klubbhus vid Ängby södra bollplan

I förslaget föreslås ett nytt klubbhus till Ängby södra bollplan placeras i slänten ovanför fotbollsplanen. Byggnaden byggs i suterräng och innehåller omklädningsrum, teknik samt rum för domare i bottenvåningen. På övre plan finns klubbrum, kök och toalett samt en stor balkong vänd mot fotbollsplanen. En tillgänglig gång- och cykelväg anläggs så att klubbhusets båda sidor lätt kan angöras av personer med rörelsehinder.

Illustrationsplan Islandstorget.

Kvarter A

Kvarteret är beläget vid Ängbykyrkans park med sina fasader mot Blackebergsvägen och Cederströmsvägen. Det består av två bostadshus kring ett trapphus. I en svalgång får varje lägenhet ett halvprivat område för umgänge, odling och utevistelse. Kvarteret föreslås bestå av 49 hyresrättslägenheter i varierande storlekar. I kvarterets sydöstra hörn finns en lokal som har direkt koppling till både gatan, torget och parken. Söderläget ger möjlighet till en attraktiv uteservering.

Kvarter B

Studenthusets tomt sträcker sig längs den planerade förlängningen av Holbergsgatan och är en del av det som idag kallas för Kyrkbacken. Byggnadens entré, lokal och gemensamma ytor är placerade för att skapa en trevlig och välkomnande park/gaturum. Taket är byggnadens gemensamma gård. Där finns plats för t ex odlingslådor, växthus, festlokal och olika typer av skyddade uteplatser. Kvarteret planeras innehålla 60 studentlägenheter.

Kvarter C

Huvudidén är ett kvarter som ska upplevas som en sammanhållen byggnad. Kvarterets våningsantal varierar mellan 5-6 våningar och huset föreslås innehålla 140 bostadsrättslägenheter varav 10 stycken som ska användas som gruppboende.

Kvarter D

Kvarteret är uppdelat i tre huskroppar med länkar emellan. Det har ett öppet samband med det södra grannkvarteret och Lilla Ängby gård. Kvarteret har en lokal placerad i bottenvåningen. Denna del av kvarter D föreslås innehålla 69 hyresrättslägenheter och en lokal.

Kvarter D2

Bebyggelsen längs Blackebergsvägen är indelad i fyra hus kring varsitt trapphus. Bebyggelsen varierar mellan 4-6 våningar. Halvt indragna/ utstickande balkonger, terrasser, entréelement och livförskjutningar skapar skuggspel och visuell variation när man rör sig längs fasaden. En förskola med fyra avdelningar är placerad i souterräng ungefär mitt i kvarter D närmast Lilla Ängby gård. Förskolegårdens yta föreslås bli 12 kvm/barn. Södra delen av kvarteret D föreslås innehålla 143 bostadsrättslägenheter.

Kvarter E

I kvarter E öppnar upp sig huskroppens bottenvåning mot Zornvägen och torget. Här finns en lokal i hörnläge. Största delen av bottenvåningarna innehåller bostäder med uteplatser. Kvarter E föreslås innehålla 62 bostadsrättslägenheter.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Abacus Bostad, Svenska Bostäder, JM AB samt Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB).

När?

Ett program har tagits fram för området kring Blackebergsvägen (2011-04726), som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013-10-17.

I samband med att stadsbyggnadsnämnden godkände redovisningen av programsamrådet och programhandlingen, 2013-10-17, gav nämnden även kontoret i uppdrag att påbörja planarbete för etapp 1, Nya Islandstorget.

Samråd om detaljplan för nya Islandstorget pågick under perioden 11 november – 23 december 2015. Samrådsredogörelsen redovisades för politikerna i stadsbyggnadsnämnden i mars 2016.

8 december 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden förslaget till detaljplanoch överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 3 april 2017.
Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Michaela Johansson Jögi

Projektledare, exploateringskontoret

Björn Hedin

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling