tecknad karta med planområdet markerat med röd streckad linje
Planområdet markerat med rött.
Projekt Planerat

Nya hyresrätter vid Björkhagens centrum

Björkhagen

Förslaget innebär 60 till 80 nya hyresrätter längs med Halmstadsvägen och Falsterbovägen i Björkhagen. Planområdet berör fastigheten Regnet 2 och del av fastigheten Hammarbyskogen 1:1.

Projektfakta

Cirka 60 till 80 hyresrätter

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga cirka 60-80 nya hyresrätter i närheten av Björkhagens centrum. 

Förslaget är att bygga längs Halmstadsvägen där det idag finns en garagelänga samt vid Falsterbovägen och de befintliga punkthusen. Byggnadernas utformning och placering kommer utredas närmare under planprocessen. 

Planområdet, som är cirka 4 000 kvadratmeter stort, ligger söder om Falsterbovägen och väster om Halmstadsvägen. Området inbegriper fastigheten Regnet 2 och del av fastigheten Hammarbyskogen 1:1

Sammanhållen, tät och levande stadsmiljö 

Enligt strategi 1 i översiktsplanen ska det planeras för en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö i Stockholms närförorter där gränszonen mellan centrala Stockholm och omgivande stadsdelar särskilt ska prövas. 

I förslaget till ny översiktsplan är området markerat som stadsutvecklingsområde (komplettering) med stora stadsutvecklingsmöjligheter.

Det föreslagna projektet är också ett värdefullt bidrag till bostadsmålet om
40 000 nya bostäder i Stockholm till år 2020.

Tidplan

  • Start-PM godkänt i stadsbyggnadsnämnden: 14 december 2017
  • Plansamråd: tredje kvartalet 2018
  • Granskning: första kvartalet 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2019

Inblandade aktörer

Den 10 november 2016 markanvisades området till AB Svenska Bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johanna Rosvall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bildgalleri

flygfoto. planområdet är markerat med röd streckad linje. Björkhagens centrum är markerat med en blå cirkel.
Ungefärligt planområde markerat i rött. Björkhagens centrum är markerat med blå cirkel.
tecknad karta med planområdet markerat med röd streckad linje
Planområdet markerat med rött.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad