Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Nya cykelbanor och säkrare cykelpassager på Hässelbystråket

Vällingby, Råcksta, Södra Ängby

Hässelbystråket är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Standarden på stråket är inte tillräckligt hög och därför vill Stockholms stad förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister.

Projektfakta

Cykelstråket får nya delsträckor och högre standard

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för att fler ska välja att pendla med cykel. Redan sommaren 2016 breddades gång- och cykelbana mellan Abrahamsberg och Ulvsundaplan i samband med att den fick ny beläggning.

Åtgärder planeras på tre delsträckor:

  • På Lövstavägen mellan Krossgatan och Bergslagsgatan byggs en ny gång- och cykelbana.
  • Cykelbanan genom Råckstarondellen breddas och hastighetssäkras genom att höjas upp.
  • Ombyggnad av korsningen Bergslagsvägen/Blackebergsvägen (Islandstorget) för att öka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.

Staden kommer också att se över asfaltsbeläggningar, vägmålningar och stolpar samt ta bort hinder längs stråket.

I arbetet med att förbättra pendlingsmöjligheterna i Västerort ska även sträckan mellan Åkeshov och Brommaplan förbättras.

Möter behovet av säkra och framkomliga pendlingsstråk för cyklister

Hässelbystråket är 15 kilometer långt och går från Åkermyntan i västerort till Stadshuset på Kungsholmen. Vid Ulvsundaplan ansluter ytterligare ett pendlingsstråk och varje dygn passerar cirka 6000 cyklister över Tranebergsbron.

Idag håller inte cykelstråket tillräckligt hög standard och på flera delar saknas cykelbanor.

Preliminär byggstart 2017

Byggstart för arbetet vid Lövstavägen och Råckstarondellen sker preliminärt under hösten 2017. Klart preliminärt 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad