Höstbild på Årstaskogen. Foto: WSP
Höst i Årstaskogen. Foto: WSP
Projekt Planerat

Nya bostäder i Årstaskogen

Årsta

Stockholms stad arbetar med att bilda ett naturreservat för delar av Årstaskogen. Samtidigt planerar vi ungefär 800-1000 nya bostäder i skogen, nära det nuvarande bostadsområdet. Resultatet från den enkätundersökning vi genomförde i augusti-september 2017 är nu sammanställt.

Projektfakta

Resultatet av webbenkäten sammanställt

Ladda ner sammanställningen och fritextsvaren här.

Läs nyheten om enkätresultatet här.

Mellan den 28 augusti och den 24 september 2017 gjorde staden en enkätundersökning om Årstaskogen. Vi fick ett mycket stort gensvar, totalt 3 365 personer svarade.

Syftet med enkäten var att få in kunskap, idéer och synpunkter för den fortsatta planeringen av eventuell ny bebyggelse i Årstaskogen. Enkäten handlade om hela Årstaskogen, både de delar som i framtiden kan bli bebyggda och den skog som kommer att finnas kvar.

Nya bostäder planeras

För att möta bostadsbristen behöver fler bostäder byggas i Stockholm. Staden undersöker därför många olika platser där vi skulle kunna bygga nya bostäder. Årstaskogen är ett av dessa möjliga områden som den politiska ledningen har gett tjänstemännen i uppdrag att utreda.

Planeringen för de nya bostäderna är i ett mycket tidigt skede. Det finns inget förslag på den nya bebyggelsen ännu. Detaljplanearbetet är tänkt att starta våren 2018. Innan det arbetet startar kommer staden att samla in kunskap om skogen via olika utredningar. Webbenkäten är en del i utredningsarbetet. När förslaget till detaljplan är färdigt kommer det att gå ut på samråd och alla som vill har då möjlighet att lämna synpunkter. Det kommer alltså att ges flera möjligheter att tycka till om den nya bebyggelsen.

Den 24 augusti 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om att ge exploateringskontoret i uppdrag att starta utredningar om till exempel ekologi, infrastruktur och sociala värden.

Nytt naturreservat i Årstaskogen och Årsta holmar

Samtidigt som Stockholm växer behöver staden skydda vissa grönområden. Parallellt med utredningen om ny bebyggelse arbetar vi därför med att inrätta ett naturreservat för Årsta Holmar och delar av Årstaskogen.

Den 21 september 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om att starta ett nytt samråd om reservatsgränserna eftersom de har ändrats sedan förra samrådet 2014. Samrådet pågick till och med den 23 oktober 2017 och gjordes enbart med länsstyrelsen och berörda sakägare.

Läs mer om naturreservatsbildningen här.

Lägesrapport och nämndprotokoll om arbetet med den nya bebyggelsen och naturreservatet.

Preliminär tidplan för naturreservatet och de nya bostäderna

  • Juni 2017: Lägesrapport om naturreservatet och planeringen för ny bebyggelse till exploateringsnämnden. Läs lägesrapporten och nämndprotokollet här.
  • 28 augusti – 24 september 2017: Webbenkät om Årstaskogen.
  • 22 september - 23 oktober 2017: Samråd om förslag till reviderade naturreservatsgränser.
  • Senare hösten 2017: Ett första beslut om att inrätta ett naturreservat väntas tas i exploateringsnämnden, hälso- och miljöskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.
  • Våren 2018: Beslut om markanvisningar till byggaktörer som vill vara med och utveckla de nya bostäderna.
  • Våren 2018: Detaljplanearbetet för de nya bostäderna startar.
  • Våren 2018: Kommunfullmäktige väntas fatta det slutgiltiga beslutet om naturreservatet.
  • Hösten 2018: Detaljplanearbetet fortsätter. Tidplan för samråd är inte fastställd.

Kontakt

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Almén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad