Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Ny gång- och cykeltunnel vid Västertorpsvägen

Västertorp

Skärholmsstråket är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Idag finns det ingen cykelbana i höjd med Västertorps tunnelbanestation och cyklister måste samsas om utrymmet med fordonstrafiken på Västertorpsvägen. Därför vill staden göra det enklare och säkrare för gående och cyklister genom att bygga en tunnel genom banvallen.

Projektfakta

35 meter lång gång- och cykeltunnel vid Västertorps tunnelbanestation

Stockholms stad vill förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister längs Skärholmsstråket. Målet är att bygga ett sammanhängande cykelstråk med hög standard och att fler ska välja att cykla.

I enlighet med stadens cykelplan planerar staden att bygga en cirka 35 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation samt bygga en cirka 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana.

Stråket blir mer sammankopplat med högre säkerhet och framkomlighet för cyklister

Passagen förbi Västertorps tunnelbanestation är en saknad länk i cykelpendlingsstråket längs Södertäljevägen mellan centrala Stockholm och Skärholmen. Idag saknas det cykelbana på delar av sträckan och cyklister och motorfordon måste samsas om ytan. På sommaren passerar cirka 1500 cyklister per dygn.

Preliminär byggstart 2018

Planering och projektering under 2016–2017. Preliminär byggstart sommaren 2018. Arbetet kommer preliminärt att vara klart under 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad