Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Ny gång- och cykelbana längs Flatenvägen

Skarpnäck

Flatenvägen är ett viktigt cykelstråk för pendlare i Stockholms län. Idag är möjligheterna att cykla på vägen begränsade och därför vill staden förbättra framkomligheten och öka tryggheten för cyklister. I projektet ingår även anläggande av en ny gångbana samt ny belysning längs hela sträckan.

 

Projektfakta

Bättre framkomlighet med nya gång- och cykelbanor

Den nya gång- och cykelbanan på cirka 1,1 km, ska anläggas längs Flatenvägen i Skarpnäck, mellan korsningen med Sandåkravägen och korsningen med Flygfältsgatan. Bilkörfälten kommer att bli smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan men körfälten för kollektivtrafik kommer ha bibehållen bredd. Anläggandet av ny och bredare gång- och cykelbana längs Flatenvägen innebär att kontoret främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik i linje med Stockholms stads framkomlighetsstrategi.

Ny belysning och breddad gång- och cykelbana ska ge ökad upplevd trygghet

I och med att en breddad gång- och cykelbana anläggs blir det lättare och säkrare för barn att kunna cykla och gå längs Flatenvägen. Ny belysning gör också att sträckan upplevs tryggare för dem som nyttjar den.

Planerad start 2018

Preliminär byggstart under våren 2018. Klart december 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar projektet. Projektet kommer upphandlas som totalentreprenad.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad