Kvinna på cykel
Cyklist
Projekt Pågående

Ny gång- och cykelbana längs Akallalänken

Akalla

Akallalänken är en viktig länk för trafik mellan Stockholms stad och Järfälla kommun. Parallellt med Akallalänken ligger ett prioriterat regionalt cykelstråk för arbetspendling. Stockholms stad vill därför förbättra framkomligheten för cyklister genom en ny gång- och cykelbana där det saknas pendlingsstråk.

Projektfakta

1,2 kilometer lång gång- och cykelbana

Stockholms stad vill förbättra framkomligheten för cyklister och gående längs Akallalänken. En ny gång- och cykelbana kommer att byggas längs hela Akallalänken. Den nya gång- och cykelbanan kommer att bli 1,2 km lång, vara belyst, asfalterad och avskild från körbanan med kantsten. Den kommer att ge gående och cyklister en förbindelse över Järvafältet.

Byggs där gång- och cykelbana saknas idag

Delar av Akallalänken kommer att flyttas med anledning av arbetet med E4 Förbifart Stockholm. I samband med flytten byggs en ny gång- och cykelbana på de delar där den idag saknas mellan Hästa gård och Trafikplats Hjulsta.

Idag finns det en cykelbana på östra sidan av Akallalänken mellan Finlandsgatan och Hästa gård. På övriga delar av vägen det finns ingen cykelbana och cyklister är hänvisade till en grusväg på Sjuhällsstigen.

Pågår 2016–2017

Byggstart skedde sommaren 2016. Den nya gång- och cykelbanan planeras att öppnas våren/sommaren 2018 när sista biten av Akallalänken fått sitt nya permanenta läge.

Samarbete mellan Stockholms stad och Trafikverket

Projektet genomförs av Stockholms stad i samarbete med Trafikverket som enligt avtal projekterar och bygger den nya gång- och cykelbanan.

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad