Illustration från Upplandsgatan med takpåbyggnad

Barnhusen 25

Norrmalm
Pågående

Fastigheten Barnhuset 25 ligger vid Norra Bantorget på Norrmalm, vid korsningen Upplandsgatan och Wallingatan. Nu pågår en ombyggnad av huset från kontor till hotell och fastighetsägaren planerar tillbyggnad av en takterrass och inglasning av gård för den framtida hotellverksamheten.

Projektfakta

Vad?

Byggnaden är ritad av Sven Markelius och uppförd 1940 som kontorsbyggnad. Nu pågår en ombyggnad av huset från kontor till hotell och fastighetsägaren planerar tillbyggnad av en takterrass och inglasning av gård för den framtida hotellverksamheten.

Varför?

Fastighetens ombyggnad från kontor till hotell bidrar positivt till en större blandning av funktioner i city och med aktivitet dygnets alla timmar. Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, har som en av sina fyra kategorier att hela staden ska utvecklas och att en levande stadsmiljö ska främjas.

Detaljplanen skapar också ett skydd för den byggnadens kulturhistoriska värden.

När?

Planen har vunnit Laga kraft 2015-05-02

Vem?

Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplanen och fastigetsägaren, Fastighet AB Barnhuset 25, ansvar för genomförandet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Bilder:

Illustration från Upplandsgatan med takpåbyggnad
Planområdet ungefärligt avgränsat med gul streckad linje

Kontakt

Helena Wessberg

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktplanen/ Promenadstaden