Karta över Valhallavägen 84A.
Orienteringskarta med ungefärligt planområde markerat.
Projekt Planerat

Valhallavägen 84A

Norra Djurgården

Gatuköket i allén mittemot Sophiahemmet vid Valhallavägen 84A, Östermalm, ligger enligt gällande detaljplan på mark som inte får bebyggas. För att gatuköket ska få vara kvar har Trafikkontoret lämnat in en önskan om planändring som bekräftar kioskbyggnaden och verksamheten.

Vad?

Gatuköket får planstöd genom ett tillägg i detaljplanen där befintlig byggnad och användning bekräftas. Det innebär att gatuköket får fortsätta bedriva sin verksamhet så länge de har polistillstånd och att kiosken får byggrätt. Det blir då möjligt att ansöka om bygglov utan tidsgräns för verksamhet som stämmer överens med detaljplanens bestämmelser.
Inga om- eller tillbyggnader planeras.
Marken fortsätter att utgöra allmän plats med staden som huvudman.

Varför?

Trafikkontoret arbetar just nu med att hitta lösningar för kiosker som haft tidsbegränsade bygglov på grund av planstridighet och vars bygglov har eller håller på att gå ut. Många av dessa kiosker har funnits i staden i många år och blivit naturliga och omtyckta inslag i sina respektive stadsdelar och det är önskvärt att de får finnas kvar.

Enligt den gällande detaljplanen från 1931 ligger kiosken på gatumark som inte får bebyggas och är därför planstridig. Gatuköket har haft tidsbegränsat bygglov från 1987 som gick ut 31 december 2007. Eftersom tidsbegränsade bygglov inte kan ges för en längre tid än 15 år är det inte möjligt att förlänga bygglovet. För att kiosken ska få stå kvar och gatuköket ska kunna fortsätta med sin verksamhet måste detaljplanen ändras.

Vem?

Trafikkontoret

När?

Samråd 5 maj – 16 juni 2015.Granskning tredje kvartalet 2015.Antagande fjärde kvartalet 2015.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktplanen/ Promenadstaden

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad