Planområdet i rött.
Projekt Planerat

Norra Djurgården 1:40

Norra Djurgården

Bekräftande av befintlig kioskverksamhet.

På många håll i staden finns kiosker och serveringsbyggnader på allmänna platser. Flera av dessa har funnits på sina platser under många år och utgör ett uppskattat inslag i en levande stadsmiljö. Det är i många fall önskvärt att den typen av verksamhet ochservice kan fortsätta få finnas på respektive plats.

Gatuköket har haft tidsbegränsat bygglov från 1987 som gick ut 2007-12-31 och eftersom tidbegränsade bygglov inte kan ges fö rlängre tid än 15 år enligt PBL är det inte möjligt att förlängabygglovet.

Gatuköket ingår i stadsbyggnadskontorets projekt att hitta lösningar för verksamheter med tidsbegränsade bygglov som av juridiska skäl inte längre kan förlängas.

Projektfakta

Vad?

Planens syfte är att skapa möjlighet för befintlig kioskbyggnad att stå kvar på nuvarande plats, eftersom byggnaden står på mark som inte får bebyggas. Planförslaget bekräftar befintlig byggnad och användning.

Varför?

Gatuköket ingår i stadsbyggnadskontorets projekt att hitta lösningar för verksamheter med tidsbegränsade bygglov som av juridiska skäl inte längre kan förlängas.

När?

Tidplanen är ännu ej klar, uppdateras under hösten 2016.

Vem?

Trafikkontoret, Stockholms stad.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad