Ungefärligt planområde är markerat med lila.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.

Nockebyhov 1:1, (Gubbkärrets gård)

Nockebyhov
Planerat

I korsningen Tyska Bottens väg/Ferievägen planeras för cirka 45 nya bostadsrättslägenheter i form av fem så kallade stadsvillor på fyra till fem våningar samt ett parhus i tre våningar.

Projektfakta

Vad?

Husen utformas med entréer mot gatan, terrasser och stora balkonger. Mellan husen blir det lek- och grillplats. Genom att nästan all parkering förläggs under jord så skapas en ”dialog” mellan gatan och den bakomliggande sparade naturmarken.

En breddning av Tyska Bottens väg och Ferievägen föreslås för att bland annat tillföra trygga och bekväma gångbanor. En vändplats för bussar planeras i korsningen Tyska Bottens väg och Ferievägen.

Vem?

Stockholms stad i samarbete med AROS Bostadsutveckling AB, Arkitekter är Dinell Johansson.

När?

Samråd om förslaget ägde rum 29 april till 10 juni 2014. Planen ställdes ut för granskning under perioden 8 juli till och med 19 augusti

Detaljplanen för Nockebyhov 1:1, dnr 2012-18914, antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 april 2016. Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen avslog överklagandet den 16 augusti 2016. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som den 7 februari 2016 avslog överklagandet. Planen överklagades till mark- och miljööverdomstolen, som den 4 maj 2017 beslutade att prövningstillstånd inte ges. Därmed har detaljplanen för Nockebyhov 1:1 vunnit laga kraft.

 

Byggnation planeras påbörjas hösten 2017

Stockholms stads entreprenör kommer att arbeta med att bredda Tyska Bottens väg. För att öka säkerheten för gående längs Tyska Bottens väg byggs gångbanor på vardera sida på Tyska Bottens väg. En gabionmur, stödmur i sten byggs längs Tyska Bottens väg samt Ferievägen. Ferievägen kommer att breddas så att busstrafik kan köra längs Ferievägen. Längs ena sidan byggs en gångbana. I korsningen Tyska bottens väg och Ferievägen möjliggörs en vändplan för bussar.

Under hösten 2017 börjar Stockholms stads arbeten. Det innebär att ledningar läggs om samt att det kommer att grävas intill Tyska Bottens väg/Ferievägen. I en första etapp påbörjas arbetena i höjd med fotbollsplanen vidare västerut mot Ferievägen. Nästa etapp ligger längs Ferievägen. Framkomligheten till Gubbkärrsvägen kommer stundtals vara begränsad. Stockholms stads arbeten beräknas pågå under cirka 1 år.

När staden blivit klara med första delen av sina arbeten påbörjar Aros Bostadsutveckling AB sin produktion av 45 bostadsrättslägenheter i form av fem stadsvillor samt ett parhus i tre våningar. Detta beräknas ske preliminärt i maj 2018.

Stockholms stads entreprenör kommer därefter att återkomma med finplanering av lokalgatorna, trädplanteringar, plattsättning etc. när bostadsproduktionen är avslutad

Tyska bottens väg får gångbana

Tyska Bottens väg kommer att breddas. Det innebär ett visst intrång i koloniområdet och befintlig fotbollsplan. Koloniföreningen har fått annat intilliggande markområde att disponera. Fotbollsplanen kommer att kunna nyttjas som tidigare, dock i begränsad utsträckning. På sikt kommer idrottsförvaltningen att rusta upp fotbollsplanen så att den får konstgräs.

Bildgalleri

Illustration på ny bebyggelse. Arkitekt: Dinell Johansson.
Arkitekt: Dinell Johansson.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.
Ungefärligt planområde är markerat med lila.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i området