Planområdet är markerat med lila.
Planområdet är markerat med lila

Nockebyhov 2:22

Nockebyhov
Planerat

Invid korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick planeras nybyggnation av flerbostadshus med cirka 60 bostadsrättslägenheter och längs Tyska Bottens väg planeras cirka 20 radhus. Vid ett allmänt torg närmast korsningen Tyska Bottens väg/Mälarblick möjliggörs lokaler exempelvis för café eller gym.

Projektfakta

Vad?

Flerbostadshusen med 60 bostadsrättslägenheter består av två hus, som är sammanbyggda i bottenvåningarna. Den längre huskroppen följer Tyska Bottens väg och den kortare huskroppen placeras utmed Mälarblick.

Våningshöjden i flerbostadshuset trappar ner från fem till tre våningar i riktning mot radhusen. Det lägsta våningstalet utgör en mindre volym närmast gatan och de nya radhusen.

I förslaget ingår även cirka 20 radhus utmed Tyska Bottens väg. Radhusen uppförs i tre våningar varav den nedersta är en tillgänglig souterrängvåning.

Som en del av utvecklingen av hela Nockebyhov kommer Tyska Bottens väg att byggas om. Ombyggnaden innebär bl.a. att en gångbana anläggs utmed Tyska Bottens väg. Gångbana saknas idag på den sida av vägen som planområdet ligger på.

Parkering
Bilparkering sker i garage under flerbostadshuset och dess gård. Garaget med infart från Tyska Bottens väg planeras rymma parkeringsplatser motsvarande parkeringstal 0,8 parkeringsplatser/lägenhet. Radhusens parkering sker på en gemensam parkeringsyta eller på egen tomt.

I förslaget finns planer för cykelrum i bottenplanet och cykelparkering under tak sammanbyggt med entrédelen. Sammanlagt planeras 120 cykelplatser, eller drygt 2 platser per lägenhet.

Vem?

Exploateringsnämnden beslutade 2014-02-06 att anvisa mark för bostäder till Lindbäcks Boende AB för ca 60 lägenheter i flerbostadshus.

2015-12-10 beslutade exploateringsnämnden att anvisa mark till Småa AB för cirka20 radhus.

När?

Start-PM godkändes vid stadsbyggnadsnämnden möte den 14 april 2016. Plansamråd för Nockebyhov 2:22 ägde rum under perioden 24 januari till 7 mars 2017. Redovisning av plansamråd för Nockebyhov 2:22 äger rum vid stadsbyggnadsnämndens möte den 15 juni 2017. Vid nämndens möte bordlades ärendet.

Bildgalleri

Illustration. Förslag till bebyggelse. Perspektiv från Tyska Bottens väg.
Illustration. Förslag till bebyggelse. Perspektiv från Tyska Bottens väg.
Planområdet är markerat med lila.
Planområdet är markerat med lila

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret