Visionsbild av det nya flervåningshuset i trä på plats.

Midsommarkransen 1:1

Midsommarkransen
Planerat

Ett flerbostadshus helt i trä om 6-7 våningar byggs i korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen i Midsommarkransen.

Projektfakta

Vad? 

I korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen i Midsommarkransen, mittemot Uppenbarelsekyrkan, finns en plan för att bygga ett flerbostadshus i 6-7 våningar med 40 yteffektiva lägenheter. Byggnaden är helt i trä, i såväl konstruktion som i fasad. Gården intill huset får mångfald av växter och ett rikt insektsliv med plats för egen odling. På bottenvåningen planeras gemensamhetsutrymmen och en lokal. 

Vid byggandet görs delar av vägkorsningen vid Bäckvägen/Cedergrensvägen om för skapa en mer trafiksäker gatumiljö för gående och cyklister.

Varför?

Midsommarkransen ska utvecklas till en tätare, mer sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö där det finns förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur, upplevelser. Samtidigt ska värdet av bland annat den kulturhistoriska och karaktärsskapande bebyggelsen beaktas. Förbättrad rörlighet för gång- och cykeltrafik och minskade barriärer mellan olika stadsdelar är också prioriterat.

När? 

Preliminär tidplan:

  • Start-PM 24 september 2015.
  • Samråd: 20 september till 11 november 2016.
  • Granskning 1 kvartalet 2017.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden andra kvartalet 2017.

Vem?

Marken ägs av Stockholms stad och exploateringskontoret har anvisat marken för bostäder till byggherren Belatchew Fastigheter AB. 

Kartutsnitt med planområdets läge markerat med röd ring.
Visionsbild av det nya flervåningshuset i trä på plats.
Möjlig utformning av bebyggelsen. Vy från öster på Bäckvägen. Illustration Belatchew Arkitekter.
Skiss över byggnadens planering.
Förslag på utformning av planområdet. Illustration: Urbio

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pontus Bodén

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Maria Salenius

Projektledare, Exploateringskontoret

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Andreas Liljefors

Kommunikatör, Exploateringskontoret