Visionsbild av det nya flervåningshuset i trä på plats.

Midsommarkransen 1:1

Midsommarkransen
Planerat

Ett flerbostadshus helt i trä byggs i korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen i Midsommarkransen.

Projektfakta

Vad? 

I korsningen Bäckvägen och Cedergrensvägen (Midsommarkransen 1:1) mittemot Uppenbarelsekyrkan, finns en plan för att bygga ett flerbostadshus i 5-6 våningar med cirka 40 lägenheter. Byggnaden är helt i trä, i såväl konstruktion som i fasad. På bottenvåningen planeras en lokal.

Samtidigt med byggandet förändras delar av vägkorsningen vid Bäckvägen/Cedergrensvägen för skapa en mer trafiksäker gatumiljö för gående och cyklister.

Varför?

Midsommarkransen ska utvecklas till en tätare, mer sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö där det finns förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur och upplevelser. Samtidigt beaktas värdet av bland annat den kulturhistoriska och karaktärsskapande bebyggelsen. Förbättrad rörlighet för gång- och cykeltrafik och minskade barriärer mellan olika områden är också prioriterat.

När? 

  • Start-PM togs fram 24 september 2015
  • Samråd genomfördes 20 september till 11 november 2016
  • Granskning planeras 21 juni till 2 august 2017
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras kvartal 3/4 2017

Vem?

Marken ägs av Stockholms stad och exploateringskontoret har anvisat marken för bostäder till byggherren Belatchew Fastigheter AB. 

Kartutsnitt med planområdets läge markerat med röd ring.
Visionsbild av det nya flervåningshuset i trä på plats.
Möjlig utformning av bebyggelsen. Vy från öster på Bäckvägen. Illustration Belatchew Arkitekter.
Skiss över byggnadens planering.
Förslag på utformning av planområdet. Illustration: Urbio

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pontus Bodén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Projektkommunikatör, exploateringskontoret