Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Malmövägen

Björkhagen
Planerat

Sammanlagt planeras 35 lägenheter i en sammanhållande L-formad byggnadskropp, vid kvarter Tjockan. Malmövägens sträckning flyttas samtidigt för att skapa en mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen.

Projektfakta

Vad?

Ett flerbostadshus med cirka 35 lägenheter i en L-formad byggnadskropp vid korsningen Malmövägen/Ystadsvägen. I samband med planläggningen flyttas en korsning mellan Ystadsvägen och Malmövägen, som genom den nya lösningen rätas upp. På detta sätt bildas en mer trafiksäker lösning för platsen. Sträckan förses också genom planläggningen med gång- och cykelstråk, som förbinder Kärrtorp med Björkhagen.

För att skapa ett levande kvarter planeras lokaler i bottenvåningen.

Varför?

Förslaget bidrar till fler bostäder i Stockholm och är en viktig del i arbetet att nåbostadsmålet om 40 000 bostäder fram till 2020. Förslaget ingår även i influensområdet för utbyggd tunnelbana.

Med förlaget tillförs en boendekategori som är underrepresenterad i området idag, nämligen större lägenheter såsom tre-, fyra- och femrumslägenheter. Området domineras idag av ett- och två-rumslägenheter.

När?

  • Exploateringsnämnden markanvisade 2013-02-18 marken till Riksbyggen
  • Start-PM togs fram, andra kvartalet 2015
  • Plansamråd genomförs 15 november 2016 - 3 januari 2017
  • Granskning planeras preliminärt till november 2017
  • Antagande planeras av stadsbyggnadsnämnden tredje kvartalet 2017

Vem?

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i samarbete med byggherren Riksbyggen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Miroslav Vujicic

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden