Flygbild över området med projektets gränser inritade
Flygbild över området med projektets gränser inritade

Mälaräng

Bredäng
Planerat

Omvandling av Trafikplats Bredäng och del av Skärholmsvägen samt Bredängsvägen från transportleder till urbana gator kantade med stadsbebyggelse. Cirka 1000-1500 nya bostäder samt utredning av plats för ny skola och förskolor. Projektet omfattar även flytt av befintlig bensinstation vid Slättgårdsvägen och utveckling av befintligt verksamhetsområde längs Murmästarvägen.

Projektfakta

1000 - 1500 nya bostäder

Det aktuella fokusområdet omfattar området mellan Bredängstrafikplats och Strömsätravägen söder om Eksätravägen mot E4, Slättgårdsparken och Slättens förskola samt Bredängsvägen upp till Ugglemossevägen. I detaljplanen ska även prövas en flytt av befintlig bensinstation längs Slättgårdsvägen till södra sidan av E4 vid trafikplats Bredäng. Området är relativt stort och staden ser en potential för en samlad ny bebyggelse som kan bidra till att omvandla området från en gles och överstor trafikstruktur till en mer integrerad del som binder samman Bredäng och Mälarhöjden och förbättrar kopplingarna även mot Fruängen på södra sidan av E4.

Den tillkommande bebyggelsen inom Mälaräng föreslås utformas runt en större gemensam parkyta för att skapa förutsättningar för en bullerskyddad miljö i närheten av E4:an. Längs Bredängsvägen studeras kompletterande bebyggelse i kopplade punkthus och en ombyggnation av gatan för att nå en mer stadsmässig karaktär för fotgängare och cyklister.

Inom området finns stora befintliga gröna kvalitéer i form av park och ekområden intill Bredängsvägen, Slättgårdsparken, som kan utvecklas än mer för att bli värdefulla tillgångar för den tillkommande och befintliga bebyggelsen. Intill parkområdet studeras även lägen för en ny F-9-skola.

Mälaräng är ett av de utpekade större utredningsområden inom Fokus Skärholmen där staden ska pröva större och mer flexibla detaljplaner.

På sikt planeras även Spårväg Syd trafikera områdets västra del och binda samman Skärholmen med Fruängen.

Många möjliga bostäder

Området är idag relativt lågt exploaterat, men har en stor omvandlingspotential. I södra delen av området finns ett befintligt väletablerat verksamhetsområde som delvis fungerar som bullerskärm mot E4 och som med föreslagen ombyggnation av trafikplatsen får en förbättrad trafiklösning. Utvecklingen av Mälaräng till bostadsbebyggelse skapar även förutsättningar för att utveckla verksamhetsområdet med nya verksamheter och funktioner. Projektet kan bidra till att stärka kopplingarna mellan Bredäng och Mälarhöjden samt Fruängen.

Tidplan

Samråd planeras att hållas under tredje kvartalet 2017.
Granskning första kvartalet 2018.
Antagande beräknas till andra kvartalet 2018

Byggherrar

Ankarbyggherre för området är HSB Bostad AB. I planarbetet deltar även tomträttshavare inom kvarteret Murmästare-Ämbetet, Sagax AB och Starwood Capital/Scius Asset Management. Arbetet med återstående markanvisningar beräknas ske under 2018.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bill (fd Bergman)

Projektledare, exploateringskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Hall

Projektledare, Exploateringskontoret