Förskolebyggnaden sedd från korsningen vid Hägerstens allé och Torrslowsbacken.

Maja Myra förskola

Axelsberg
Pågående

En ny förskola med två våningar och åtta avdelningar byggs i Axelsbergs centrum.

Projektfakta

Vad?

En ny förskola med två våningar och åtta avdelningar byggs i Axelsbergs centrum i parkstråket mellan kvarteren Maja Myra och Gubben Noak.

Förskolebyggnaden med sin gård placeras mellan de två parkvägarna i norr och söder. Det blir en tvåvåningsbyggnad i vinkel utmed Hägerstens Allé och Torsslowsbacken med huvudentré via gården från den södra gångvägen vid Hägerstens Allé.

Tillgänglig gårdsyta blir ca 22 kvm per förskolebarn. Förskolans vistelseyta kompletteras med utevistelse i parken omedelbart utanför förskolans område.

Varför?

Ett program för Axelsberg - med syfte att ligga till grund för kommande detaljplaner - behandlades i stadsbyggnadsnämnden i december 2002. Programmet innehöll bland förslag på nya bostäder utmed Selmedalsvägen och Hägerstensvägen, en överdäckning av delar av tunnelbanan i Axelsberg och nya förskolor i området."

När? 

Detaljplanen vann laga kraft 2016-04-08. Byggstart skedde i februari 2017. Förskolan planeras att vara klar till hösten 2018.

Vem?

Byggherre är SISAB. 

Flygfoto över området i parken där förskolan ska byggas.
Flygbild med planområdet markerat med röd heldragen linje.
Visionsbild av förskolan sedd från parken. Den vita tvåvåningsbyggnaden är vinklad som ett stort V.
Perspektiv från parksidan visar hur förskolebyggnaden kan se ut. Illustration Liljewall arkitekter.
Förskolebyggnaden sedd från korsningen vid Hägerstens allé och Torrslowsbacken.
Visionsbild, perspektiv från korsningen Hägersten Allé och Torrslowsbacken visar hur förskolebyggnaden kan se ut. Illustration Liljewall Arkitekter.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft 2015-08-20 och du kan inte längre lämna synpunkter. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar för ärendet då det togs fram.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jenny Brolin

Projektkommunikatör, Exploateringskontoret