Förskolebyggnaden sedd från korsningen vid Hägerstens allé och Torrslowsbacken.

Maja Myra förskola

Axelsberg
Pågående

En ny förskola med två våningar byggs nära Axelsbergs centrum, och planeras klar under hösten 2018.

Projektfakta

Ny förskola med åtta avdelningar

En ny förskola med två våningar och åtta avdelningar byggs nära Axelsbergs centrum i parkstråket mellan kvarteren Maja Myra och Gubben Noak.

Tillgänglig gårdsyta blir ca 22 kvm per förskolebarn. Förskolans vistelseyta kompletteras med utevistelse i parken precis utanför förskolans område.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 2016-04-08. Byggstart skedde i februari 2017. Förskolan planeras att vara klar till hösten 2018.

Byggherre

Byggherre är SISAB. 

Flygfoto över området i parken där förskolan ska byggas.
Flygbild med planområdet markerat med röd heldragen linje.
Visionsbild av förskolan sedd från parken. Den vita tvåvåningsbyggnaden är vinklad som ett stort V.
Perspektiv från parksidan visar hur förskolebyggnaden kan se ut. Illustration Liljewall arkitekter.
Förskolebyggnaden sedd från korsningen vid Hägerstens allé och Torrslowsbacken.
Visionsbild, perspektiv från korsningen Hägersten Allé och Torrslowsbacken visar hur förskolebyggnaden kan se ut. Illustration Liljewall Arkitekter.

Nyheter

Kontakt

Paulina Lindroos

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft 2015-08-20 och du kan inte längre lämna synpunkter. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar för ärendet då det togs fram.

Bygg- och plantjänsten