Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Lidingövägens gång- och cykelbanor breddas

Östermalm

Lidingövägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och en viktig väg för arbetspendling i Stockholms län. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister breddas gång- och cykelbanorna på Lidingövägen, mellan Sturegatan och Tegeluddsvägen.

Projektfakta

Dubbelriktade cykelbanor längs Lidingövägen

Dubbelriktade cykelbanor byggs på båda sidor om Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen.

Karta med markering för bygge av dubbelriktad gång- och cykelbana på Lidingövägen, mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen

Så här påverkas området under byggtiden

Arbete pågår nu på Lidingövägen, sträckan mellan Storängsvägen och Valhallavägen. Gång- och cykeltrafik kommer att hänvisas från norra till södra sidan av Lidingövägen.

Lidingövägen kommer att vara öppen för trafik under byggtiden med ett körfält i varje riktning. Det innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad. Vid vissa tillfällen kan arbetet kräva att mer omfattande avstängningar görs under begränsade tider. 

Bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för dem som går och cyklar

Efter att Norra Länken öppnats har trafiken minskat kraftigt på Lidingövägen och Valhallavägen. Därför kan ett av fyra körfält användas för att bredda och förbättra standarden på Lidingövägens gång- och cykelbanor. Det ger bättre framkomlighet och ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister. Samtidigt förbättras möjligheterna för cykelpendling.

Byggstart augusti 2017

Bygget påbörjades i augusti 2017.

Genomförs av staden

Stockholms stad genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Uppdaterad