Vy från Östhammarsgatan med påbyggnaden och iordninggjort gaturum med entréplats. Bild: White arkitekter

Tegeludden 13-14

Ladugårdsgärdet
Planerat

Påbyggnad av kontorshus med bostäder och lokaler för kontor.

Djurgårdsstadens fastigheter AB och Estancia Fastigheter AB har ansökt om planändring för utvidgad användning till bostäder samt påbyggnad av kontorsfastigheten Tegeludden 13 på Tegeluddsvägen 70-80, Ladugårdsgärdet. Förslaget innebär påbyggnad av befintliga byggnader med två våningar samt en mindre, indragen tredje våning.

Projektfakta

Vad?

Det gamla kontorskomplexet på Tegeluddsgatan 70-80 planeras få tre nya våningar vilket innebär att byggnaderna blir åtta våningar höga.

Enligt planen kommer de två första påbyggnadsvåningarna och delar av de befintliga våningarna i byggnaderna att göras till lägenheter. Totalt kommer byggnaderna att rymma ca 160-210 enkelsidiga lägenheter om 16-25 kvm och anses lämpliga för studenter och ungdomar. Planen är även att behålla de kontor som vetter mot Tegeluddsvägen, bland annat för att fungera som bullerskydd för de bakomliggande bostäderna.

De tre nya våningarna kommer att vara indragna olika mycket från gavelfasadlivet och på så sätt skapa takterasser på olika nivåer. Det innebär att det är möjligt att skapa en stadsbild där befintlig bebyggelse träder fram istället för att döljas.

Bottenvåningarna planeras ha en öppen karaktär där restauranger, service och handel kan samsas. Det finns även planer på att förbereda plats för uteserveringar i anslutning till restaurangverksamheterna längs med byggnadens gavlar. På så vis kan ett levande och aktivt gaturum skapas i området.

I planerna finns även ett förslag på en mindre kioskbyggnad i korsningen mellan Sehlstedtsgatan-Tegeluddsvägen. Syftet med kiosken är att skapa ytterligare utrymme för lunchrestauranger, serveringar och service i närområdet och att området knyts samman som helhet.

I samband med ombyggnationen rustas områdets befintliga gångstråk upp. Planen föreslår även att två gröna pocketparker anläggs mot Tegeluddsvägen.

Varför?

I budget för Stockholms stad 2014 beslutades att 48 000 bostäder ska byggas fram till 2022. Stadens mål är att förtäta bebyggelsen i områden med välutbyggd kollektivtrafik samt att utveckla en levande och varierad bebyggelse med ett brett utbud av bostäder och verksamheter. Projektet bidrar med runt 160-210 enkelsidiga lägenheter i ett attraktivt område nära Gärdets tunnelbanestation.

När?

Samråd genomförds vintern 2014/2015.

Vem?

Byggherrar är Djurgårdens fastigheter AB och Estancia Fastigheter AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Magnus Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden