Stettin 9, perspektiv från Sandhamnsgatan söderifrån, påbyggnad på tak två våningar.

Stettin 9

Ladugårdsgärdet
Planerat

Syftet är bygga på ett befintligt kontorshus som idag är 4 våningar med två ytterligare våningar.

Projektfakta

Vad?

Planändringen följer den stadsutveckling som pågår i närområdet där industri och kontorshus har byggts på med två våningar. Flera fastigheter har ombildats till bostäder med påbyggnader på tak. Att Stettin 9 bibehålls som kontorshus bidrar till en blandning funktioner i området.

Planområdet omfattar fastigheten Stettin 9, Sandhamnsgatan 61-65. Fastigheten är belägen i Frihamnen inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Östermalm. Planområdet avgränsas av Tegeluddsvägen och Sandhamnsgatan samt av fastigheterna Stettin 4, 7 och 8.

Information om programmet Södra Värtahamnen "Stad och hamn i samverkan"

Varför?

Fastighetsägaren önskar en ändring av detaljplanen för att möjliggöra en påbyggnad på ett befintligt kontorshus med lokaler för kontorsverksamhet i två våningar. Total tillkommande yta ca 4000 m2 BTA.

Påbyggnadsförslaget ligger i linje med intilliggande fastigheters genomförda påbyggnader eller förslag som ligger i antagna och laga kraft vunna detaljplaner men som ännu inte börjat byggas.

När?

  • Granskning 2016-10-12 till 2016-11-09.
  • Antagande 1 kv 2017

Vem?

Fastighets AB Stettin.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Området markerat på karta

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Kontakt

Helena Wessberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret