Ordonnansen 6.

Ordonnansen

Ladugårdsgärdet
Planerat

Ny bebyggelse på Ordonnansen 6 inrymmande ca 110 lägenheter.

Aros Ordonnansen Gärdet Ekonomisk Förening har fått en markanvisning för uppförande av bostäder på Ordonnansen 5. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybebyggelse på Ordonnansen 5 och 6 inrymmande ca 110 lägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan och garage i källarplan, samt en flytt av pumpstation för vatten från Ordonnansen 5 till Ordonnansen 6. Nuvarande byggnad som innehåller bensinstation, garage och kontor rivs.

Projektfakta

Vad?

95 nya bostäder i flerfamiljshus.

Varför?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse på Ordonnansen 5 och 6 inrymmande ca 110 lägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan och garage i källarplan, samt en flytt av pumpstation för vatten från Ordonnansen 5 till Ordonnansen 6. Nuvarande byggnad som innehåller bensinstation, garage och kontor rivs.

När?

Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2015. Antagandet överklagades och upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Stockholms stad har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen som beviljat prövningstillstånd.

Vem?

Aros Ordonnansen Gärdet Ekonomisk Förening.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Ronnie Kristola

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden