Planområdet.

Ladugårdsgärdet 1:8

Ladugårdsgärdet
Planerat

Bekräftande av befintlig kioskverksamhet.

På många håll i staden finns kiosker och serveringsbyggnader på allmänna platser. Flera av dessa har funnits på sina platser under många år och utgör ett uppskattat inslag i en levande stadsmiljö. Det är i många fall önskvärt att den typen av verksamhet ochservice kan fortsätta få finnas på respektive plats.

Kioskbyggnaden har haft ett tidsbegränsat bygglov från1986 som gick ut 2008-12-31 och eftersom tidsbegränsadebygglov inte kan ges för mer än 15 år enligt PBL är det intemöjligt att förlänga bygglovet.

Projektfakta

Vad?

Planens syfte är att skapa möjlighet för befintlig kioskbyggnad att stå kvar på nuvarande plats, eftersom byggnaden står på mark som inte får bebyggas. Planförslaget bekräftar befintlig byggnad och användning.

Varför?

Kiosken ingår i stadsbyggnadskontorets projekt att hitta lösningar för verksamheter med tidsbegränsade bygglov som av juridiska skäl inte längre kan förlängas.

När?

  •  Granskning 5 juli – 16 augusti 2017
  • Antagande oktober 2017

Vem?

Trafikkontoret, Stockolms stad

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden