Tåjärnet

Solberga, Älvsjö
Planerat

Stockholms stad planerar tillsammans med Stockholmshem för cirka 140 nya hyresrättslägenheter i Solberga. Just nu pågår arbetet med en detaljplan för området.

Projektfakta

Cirka 140 nya hyreslägenheter i Solberga

Detaljplanen omfattar cirka 140 nya bostäder i flerbostadshus. Under detaljplanearbetet ska vi utreda närmare hur många lägenheter det skulle kunna bli.

Den plats där de nya husen är tänkta att byggas är idag ett grönområde strax norr om Toffelbacken. När vi planerar området försöker vi bevara så mycket som möjligt av den värdefulla grönskan, till exempel träd. Vi ska också se till att det även i fortsättningen går att ta sig genom området till fots eller med cykel.

Detaljplanen är en del av det så kallade Stockholmshusprojektet, stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Husen ska hålla hög kvalitet och anpassas väl till den befintliga bebyggelsen runtomkring.

Stockholms stad och Stockholmshem planerar

Stockholms stad (stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret) projektleder arbetet med detaljplanen. Stockholmshem är byggherre. Beslut om markanvisning till Stockholmshem fattades i oktober 2016.

Samråd om detaljplanen hösten 2017

Under samrådsperioden hösten 2017 kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Vi återkommer med exakta tider för samrådet.

Preliminär tidplan för projektet:

  • December 2016: Arbetet med detaljplanen startade.
  • Hösten 2017: Samråd om detaljplanen
  • Början av 2018: Granskning av detaljplanen
  • Våren 2018: Detaljplanen antas
  • Hösten 2018: Byggstart

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Till Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden