Bild på de nya kvarteren som föreslås i Persikan.
Staden föreslår ca 1 240 lägenheter i sju nya kvarter. Illustration: Tengbom

Persikan

Södermalm
Planerat

I det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm, där SL:s bussdepå ligger idag, planerar Stockholms stad sju nya bostadskvarter med cirka 1 240 lägenheter. Den 6 mars 2017 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området. Planen har överklagats.

Projektfakta

1 240 lägenheter i sju nya kvarter

Staden planerar att bygga sju nya bostadskvarter med totalt ca 1 240 lägenheter. Fördelningen blir ca 665 hyreslägenheter och 575 bostadsrättslägenheter. Staden planerar också för två nya förskolor med totalt 10-12 avdelningar. För att knyta ihop kvarteren planeras ett gång- och cykelstråk genom området.

Vår förhoppning är att Persikan ska bli en levande och varierad stadsdel. Vi planerar för lokaler i kvarterens bottenvåningar för butiker, bland annat en större livsmedelsbutik, och annan service. Tunnelbanans planerade förlängning, med uppgångar i området, kommer också att skapa mer dynamik.

Persikan är idag ett industrikvarter med SL:s bussdepå som en barriär i området. De nya kvarteren som planeras kommer att binda samman området vid Hammarby Sjö med övriga Södermalm och fungera som en fortsättning på den gamla stenstaden.

De viktigaste förändringarna i det förslag som skickades ut på granskning, och som kommunfullmäktige nu har godkänt, jämfört med förslaget från samrådet 2015 är att Bondegatan nu ansluter till Tegelviksgatan på samma marknivå, att "flyglarna" i kvarter 6 och 7 mot södra delen av parken utgått samt att bebyggelsefrontens volym och uttryck mot norr har bearbetats.

Tidplan

Detaljplanen för Persikan antogs i kommunfullmäktige den 6 mars 2017. Planen har sedan överklagats. Det betyder att även tidplanen för byggstarten skjuts fram. Preliminärt blir byggstarten för de första bostadskvarteren 2019 eller 2020.

Innan bostäderna börjar byggas ska den gamla bussdepån rivas. Tidplanen för rivningen är inte fastställd. SL:s nya bussdepå i Fredriksdal beräknas vara klar under 2017.

Genomförd planprocess

Våren 2015 var det samråd om detaljplanen och de synpunkter som kom in redovisades för stadsbyggnadsnämnden i november 2015. Förslaget omarbetades något och under perioden 31 augusti - 28 september 2016 var det omarbetade förslaget ute på granskning. Stadsbyggnadsnämnden godkände planen den 8 december 2016.

Byggaktörer

Stockholms stad (exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret) projektleder arbetet.

Byggherrar är:

  • Seniorgården
  • Folkhem
  • SKB
  • Einar Mattson,
  • Svenska Bostäder
  • Stockholmshem
  • Veidekke
  • Wallfast
  • JM

Tanken med att involvera många byggherrar är att få variation i arkitekturen inom området. 

Bakgrund

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030, vilket betyder 7 000 – 8 000 bostäder per år. När SL:s bussdepå flyttas till Fredriksdal frigörs stora ytor där det finns möjlighet att bygga nya bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, Exploateringskontoret

Malin Olsson

Plankonsult, Tengbom, åt stadsbyggnadskontoret

Farid Ahmed

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Bildgalleri

Här är en modellskiss av det nya kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från nordöst.
Här är en modellskiss över kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från sydväst.
Här är en modellskiss över kvarteret inlagd i ett flygfoto taget från sydväst.
Visionsbild på den nya parken i kvarteret.
Visionsbild på den nya parken i kvarteret. Parken har arbetsnamnet Persikoparken. Illustration: Sweco
Visionsbild på det nya stråket genom kvarteret.
Visionsbild på det nya stråket genom kvarteret. Stråket har arbetsnamnet Persikogränd. Illustration: Sweco
Visionsbild på det nya torget i kvarter 1.
I kvarter 1 planeras ett nytt torg i hörnet vid Bondegatan och den nya gatan norr om kvarteret. Illustration: Sweco
Bild på kvarter 1a. Byggherre: Seniorgården. Skiss: White arkitekter
Kvarter 1a. Byggherre: Seniorgården. Skiss: White arkitekter
Kvarter 1b Barnängsgatan. Byggherre: Folkhem. Skiss: In Praise of Shadows arkitektur
Kvarter 1b Norra gatan. Byggherre: Folkhem. Skiss: In Praise of Shadows arkitektur
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 2. Byggherre: SKB. Skiss: Brunnberg & Forshed
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Skiss: Semrén + Månsson
Kvarter 3. Byggherre: Einar Mattsson. Skiss: Semrén + Månsson
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Skiss: AQ arkitekter
Kvarter 4. Byggherre: Svenska bostäder. Skiss: AQ arkitekter
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Skiss: ÅWL arkitekter
Kvarter 5. Byggherre: Stockholmshem. Skiss: ÅWL arkitekter
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Skiss: Engstrand och Speek
Kvarter 6a. Byggherre: Veidekke. Skiss: Engstrand och Speek
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Skiss: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor
Kvarter 6b. Byggherre: Wallfast. Skiss: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter
Kvarter 7. Byggherre: JM. Skiss: Lindberg Stenberg Arkitekter

Frågor och svar

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden