Kulturhuset. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Upprustning av Kulturhuset

Norrmalm
Pågående

Kulturhuset och Teaterhuset är efter 40 år i behov av upprustning. Just nu har vi påbörjat ett omfattande arbete med att byta Kulturhusets glasfasad. Arbetena kommer att pågå under två år. Vi vill också anpassa de tekniska installationerna i fastigheten för ytterligare 40 år och morgondagens krav.

Projektfakta

Vad?

Omkring 4000 kvadratmeter av Kulturhusets fasadglas ska bytas ut, till största del 3-glasrutor. Bytet omfattar mer än 1000 fasadglasrutor.

Kulturhusets glasfasad är en viktig del av byggnadens arkitektoniska- och kulturhistoriska värde. Arkitekten Peter Celsing ville att fasadglaset bara skulle vara en tunn hinna som skiljde in- och utsida åt. Det är denna ursprungliga tanke som är vägledande när vi nu byter ut Kulturhusets fasadglas 2016-2018. Fasadens utseende kommer med andra ord inte att förändras.Under projektet kommer vi spärras av ett antal mindre områden för arbeten både ut- och invändigt.

De tekniska installationerna i fastigheten ska anpassas till morgondagens krav. Därför utreder vi just nu behov av åtgärder i fastigheten. Vi vill till exempel, förbättra brandsäkerheten, sanera från skadliga ämnen, byta ut avloppsrör, förbättra ventilationen och genomföra energieffektiviseringar. Upprustningsarbetet kan komma att pågå i upp till fem år.

Varför?

Vi byter ut Kulturhusets glasfasad till ett mer energieffektivt och personsäkert glas. Målet är en modern anläggning som uppfyller dagens krav som myndigheter, personal och besökare ställer. Byggnaden ska vara energieffektiv, miljösmart, säker och tillgänglig. Investeringen och åtgärderna behövs också för att säkerställa ekonomisk hållbarhet.

När?

Arbetet med att byta ut Kulturhusets glasfasad kommer att pågå 2016-2018.Ett inriktningsbeslut om åtgärder för upprustning av tekniska installationer med mer väntas under kvartal 1, 2017.

Vem?

Ansvarig är fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.

Kontakt

Lars Westerberg

Projektledare, Fastighetskontoret

Annika Alered

Förvaltare, Fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, Fastighetskontoret

Presskontakt

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Vägleder detaljplanering och bygglov

Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden.

Översiktplanen/ Promenadstaden

Nyheter